Drukuj

INFORMACJA NA TEMAT SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - Aktualizacja na rok 2020

Z dniem 01.07.2013 r. Miasto Jordanów przejęło odpowiedzialność za cały proces począwszy od odbioru odpadów komunalnych do ich zagospodarowania. Zbiórką odpadów zostali objęci wszyscy mieszkańcy miasta.

System gospodarowania odpadami na terenie Miasta Jordanów dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH oraz DOMKÓW LETNISKOWYCH.

Właściciel nieruchomości NIEZAMIESZKAŁEJ zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Miasta Jordanów) we własnym zakresie. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej (np.: ze szkół, ośrodków zdrowia, sklepów, firm, etc.) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

                                    

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W związku z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010) oraz z Uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XII/19/2019 z dnia 09.12.2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa nastąpiła zmiana częstotliwości dostarczania odpadów do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady można dostarczyć w dniach:

Do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są następujące rodzajów odpadów komunalnych: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstylne i odzież.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest prowadzony przez Firmę KOMBUD Franciszek Kowalczyk z Łętowni.

W każdy piątek od godziny 9:00 do 17:00 w PSZOK można odbierać worki na odpady.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miasta Jordanowa ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej wniesie na rzecz miasta. W zamian za opłatę miasto odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od osoby i kształtuje się następująco:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi :

Rada Miasta Jordanowa ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej wniesie na rzecz miasta. W zamian za opłatę miasto odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od osoby i kształtuje się następująco:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi :

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, miesięcznie, z góry za każdy miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli domków letniskowych bez wezwania, w terminie do 15 maja.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta Jordanowa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jordanowa.

Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłaty za odpady komunalne: Bank Spółdzielczy w Jordanowie 63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów.

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zostaną wyposażone:

- zamieszkałe budynki jednorodzinne w worki do gromadzenia odpadów komunalnych,

- nieruchomości wielomieszkaniowe w pojemniki gromadzenia odpadów komunalnych oraz będą miały zagwarantowane utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

Deklaracja

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji, którą jest zobowiązany złożyć:

  1. osobiście -----> wypełnij formularz, wydrukuj i złóż w Urzędzie Miasta
  2. przesłać listownie do Urzędu Miasta Jordanowa.
  3. przesłać przez platformę ePUAP (wymagane posiadania profilu zaufanego).

DEKLARACJE DO POBRANIA:

Deklaracja dla Mieszkańca: ico word format word ico pdf format pdf

Deklaracja dla domku letniskowego: ico word format word ico pdf format pdf

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałej: ico word format word ico pdf format pdf

 

PAMIĘTAJ: Do deklaracji dołącz stosowne załączniki*

* jeżeli liczba osób zamieszkałych jest różna od ilości zameldowanych.


 INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZ:

Przy wypełnianiu formularza deklaracji, pole:


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Jordanowa w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nie złożenia deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Jordanowa określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzja ta podlega dochodzeniu w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

Regulamin utrzymania porządku i czystości w Mieście Jordanów - pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej, przyjęty stosowną uchwałą przez Radę Miasta Jordanowa, określa szczegółowo zasady utrzymania porządku i czystości w Mieście Jordanów m.in.:

- odpady komunalne segregowane należy gromadzić w workach lub pojemnikach oznaczonych w sposób ujednolicony jak poniżej lub skorzystaj z szybkiej wyszukiwarki segregacji odpadów:

BRĄZOWY

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:


SZARY

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:


ŻÓŁTY

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

NIEBIESKI

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:


ZIELONY

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

UWAGA:

Od stycznia 2015 roku obowiązują kody kreskowe, które należy naklejać na worki lub pojemniki. Dla każdego koloru worka przeznaczony jest oddzielny kod.

Karty z kodami należy odbierać w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 8 codziennie w godzinach pracy urzędu.

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w worki lub pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz będą miały zagwarantowane utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

Podmiot realizujący odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W roku 2019 podmiotem realizującym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Jordanów jest Firma KOMBUD Franciszek Kowalczyk Łętownia.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości:

- PUK "EMPOL" Sp. z o.o. - RIPOK Tylmanowa,

- ZUO Firmy IB w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ,

- Sortownia - Zakład Zagospodarowania Odpadów K. Ujejskiego 341,32-400 Myślenice.

- Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka

Osiągnięte poziomy recyklingu

- w 2012 roku – 12% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2012 wynosił 10%),
- w  2013 roku -  16% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2013 wynosił 12%),
- w 2014 roku -  15% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2014 wynosił 14%),
- w 2015 roku – 30,5% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2015 wynosił 16%),
- w 2016 roku – 39,1% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2016 wynosił 18%).

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:
- za rok 2012 – 0% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2012 r. wynosi 30%).
- za rok 2013 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2013 r. wynosi 36%).
- za rok 2014 -  0% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2014 r. wynosi 38%).
- za rok 2015 – 0% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2015 r. wynosi 40%).
- za rok 2016 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2016 r. wynosi 42%).

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniosło:
- rok 2012 – 7% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 75%).
- rok 2013 – 4% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
- rok 2014 – 8% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
- rok 2015 – 7,6% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
- rok 2016 - 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 45%).

DOKUMENTY DO POBRANIA:


UCHWAŁY RADY MIASTA JORDANOWA:

  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Jordanów.
  2. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  4. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych