Zarządzenie Nr 5/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 28 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznej szkoły podstawowej położonej na terenie Miasta Jordanowa, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje;

§ 1.

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznej szkoły podstawowej położonej na terenie Miasta Jordanowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznej szkoły podstawowej obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miasta Jordanowa NR XXV/214/2017 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Jordanów, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jordanowie.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej https://jordanow.pl i na stronie http://bip.malopolska.pl/umjordanow.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

do klasy I szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Jordanów

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  1. Postępowanie rekrutacyjne 06.03.2020r. do 27.03.2020r
  2. Postępowanie uzupełniające 02.06.2020. do 08.06.2020r
 2. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  1. Postępowanie rekrutacyjne 9.04.2020r.
  2. Postępowanie uzupełniające 9.06.2020r
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.
  1. Postępowanie rekrutacyjne 14.04.2020r. do 24.04.2020.
  2. Postępowanie uzupełniające 9.06.2020r- 19.06.2020r
 4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  1. Postępowanie rekrutacyjne 27.04.2020r.
  2. Postępowanie uzupełniające 22.06.2020r.
 5. Procedura odwoławcza W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoła odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  1. Postępowanie rekrutacyjne 27.04.2020r.
  2. Postępowanie uzupełniające 22.06.2020r.