SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Wiesława Papaj tel: 18 26 91 712 - I Piętro pok nr 8

Deklaracja dla Mieszkańca: ico word format word ico pdf format pdf

Deklaracja dla domku letniskowego: ico word format word ico pdf format pdf

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałej: ico word format word ico pdf format pdf

 

PAMIĘTAJ: Do deklaracji dołącz stosowne załączniki.

System gospodarowania odpadami na terenie Miasta Jordanów dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH oraz DOMKÓW LETNISKOWYCH.

Właściciel nieruchomości NIEZAMIESZKAŁEJ zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Miasta Jordanów) we własnym zakresie. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej (np.: ze szkół, ośrodków zdrowia, sklepów, firm, etc.) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miasta Jordanowa ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej wniesie na rzecz miasta. W zamian za opłatę miasto odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od osoby i kształtuje się następująco:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi :

  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny –  23,00zł od osoby miesięcznie,

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, miesięcznie, z góry za każdy miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

  • zryczałtowana opłata od domku letniskowegosposób selektywny –  169,00zł od nieruchomości rocznie,

 Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli domków letniskowych bez wezwania, w terminie do 15 maja.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta Jordanowa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jordanowa.

Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłaty za odpady komunalne: Bank Spółdzielczy w Jordanowie 63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów.

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zostaną wyposażone:

  • zamieszkałe budynki jednorodzinne w worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
  • nieruchomości wielomieszkaniowe w pojemniki gromadzenia odpadów komunalnych oraz będą miały zagwarantowane utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

Deklaracja

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji, którą jest zobowiązany złożyć:

  1. osobiście -----> wypełnij formularz, wydrukuj i złóż w Urzędzie Miasta
  2. przesłać listownie do Urzędu Miasta Jordanowa.
  3. przesłać przez platformę ePUAP (wymagane posiadania profilu zaufanego).

 INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZ:

Przy wypełnianiu formularza deklaracji, pole:

  • "Adres skrytki ePUAP" - wypełniają tylko osoby wysyłające deklarację za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP np. /jkowalski/skrytka, w pozostałych przypadkach tego pola nie wypełniamy.
  • "Nr działki" - wypełniają tylko osoby nie posiadające nr nieruchomości

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Jordanowa w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nie złożenia deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Jordanowa określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzja ta podlega dochodzeniu w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).


 Więcej informacji dotyczących gospodarki komunalnej znajduje się w zakładce Gospodarka Odpadami