dnia 3 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się IV Sesja II kadencji
Miejskiej Rady  Seniorów Miasta Jordanowa

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2022-2024”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie „Zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów”.
  7. Prelekcja – „Profilaktyka bezpieczeństwa Seniorów”. 
  8. Wolne wnioski, dyskusja.
  9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech