Zarządzenie Nr 40/2018
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa na kadencję 2018-2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) oraz § 10 ust. 10  Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam następujący skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów:
  1. Czarna Jałocha Teresa
  2. Czech Anna                            
  3. Frątczak-Mróz Jadwiga          
  4. Grzybacz Władysława
  5. Hodana Maria             
  6. Kokoszka Barbara                  
  7. Kubińska Małgorzata  
  8. Migas Maria                            
  9. Plewa Helena              
  10. Siepak Jadwiga                     
  11. Zembol Stanisław                 

§ 2

Kadencję Miejskiej Rady Seniorów ustala się na okres do dnia 31 lipca 2020 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy.