Uchwała nr II/8/2021
Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Rekomendacji w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w mieście Jordanów do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami”.

Na podstawie § 14 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

uchwala się, co następuje:

§1

Miejska Rada Seniorów przyjmuje Rekomendacje w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w mieście Jordanów do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§2

Miejska Rada Seniorów przedłoży Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta  przyjęte Rekomendacje w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w mieście Jordanów do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania Rekomendacje w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych 2020 (DOCX, 2,8MB)