Uchwała Nr II/12/2022
Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2022-2024.

Na podstawie § 14 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r.
w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się Plan pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2022-2024, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie  Anna Czech