Drukuj

Jordanów dnia 7 września 2018 r.

Uchwała nr 1/IX/2018

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta nr XL/…/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Działając na podstawie § 3 pkt 3, § 4 pkt 8 oraz § 5 pkt 6 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie uchwala się co następuje:

§ 1

Miejska Rada Seniorów w Jordanowie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie celem przekazania na ręce Przewodniczącej Rady Miasta Jordanowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów Maria Migas

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech 

 


Załącznik do
Uchwały nr 1/IX/208
Miejskiej Rady Seniorów
z dnia 7 września 2018r.


Uzasadnienie
W ostatnich latach w skutek wzrostu świadczeń, ale bez ustawowego podnoszenia kryterium dochodowego, coraz mniej osób, zwłaszcza starszych i samotnych, kwalifikuje się do przyznania im nieodpłatnej usługi opiekuńczej. Również z powodu zbyt wysokiej odpłatności za godzinę usługi opiekuńczej osoby starsze, które utrzymują się z najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych rezygnowały z pomocy udzielanej przez MOPS w tej formie.

Podczas przeprowadzania ankiet diagnozujących środowisko seniorskie w Jordanowie, respondenci często podnosili problem niemożności, nawet przy niewielkich dochodach, skorzystania ze świadczeń opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Wśród seniorów zamieszkanie w domu opieki ciągle przyjmowane jest negatywnie. Często odbiera im to zupełnie chęć do życia, wpędza w stany depresyjne, odcina ich od znajomych i dotychczasowego środowiska. Odchodzą tam w zapomnienie. Wydaje się więc bardziej celowym udzielenie pomocy osobom starszym w ich środowisku, tak by w znanym sobie otoczeniu mieli zapewnioną opiekę ze strony instytucji do tego powołanej. Po podniesieniu kryterium dochodowego jest szansa, że więcej osób będzie mogło skorzystać z usług opiekuńczych.

Dlatego Miejska Rada Seniorów w Jordanowie pozytywnie opiniuje proponowane zmiany w projekcie Uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.


Przewodnicząca
Miejskiej Rady Seniorów
W Jordanowie
Anna Czech