UCHWAŁA NR II/2/2018
Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Rekomendacji w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w Jordanowie do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Na podstawie § 14 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Miejska Rada Seniorów przyjmuje Rekomendacje w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w Jordanowie do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Miejska Rada Seniorów przedłoży Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta przyjęte „Rekomendacje w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w Jordanowie do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

Anna Czech

Uzasadnienie

Podjęcie „Rekomendacje w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w Jordanowie do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami” pozwoli na wskazanie władzom Miasta propozycji zmian w infrastrukturze miejskiej w celu stworzenia przestrzeni przyjaznej seniorom.