UCHWAŁA NR III/4/2018

Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata  2019-2020

Na podstawie § 14 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Plan Pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2019-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

Anna Czech

Uzasadnienie:

Założenia do planu prac Miejskiej Rady Seniorów zostały wypracowane podczas spotkań roboczych w których brali udział członkowie Miejskiej Rady Seniorów. Plan pracy na lata 2019-2020 określa cele jakie postawiła przed sobą Rada.


Załącznik do Uchwały Nr III/34/2019

Miejskiej Rady Seniorów

z dnia 21 marca 2019 r.

Plan Pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2019-2020

 1. Ścisła współpraca z władzami Miasta Jordanowa przy rozstrzyganiu kwestii dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych:
  1. wydawanie opinii i formułowanie stanowisk służących rozwojowi działań na rzecz
   seniorów, w tym opiniowanie aktów i uchwał RM dotyczących seniorów,
  2. systematyczne monitorowanie i diagnozowanie potrzeb i oczekiwań osób starszych i przekazywanie wniosków do odpowiednich wydziałów i jednostek.
  3. przyjmowanie propozycji i wniosków osób starszych dotyczących rozwoju miasta w tym:
   • uruchomienie dyżurów członków MRS w Urzędzie Miasta
   • utworzenie Skrzynki „Pomysłów i Wniosków”,
  4. przedstawianie propozycji i wniosków dotyczących działań samorządu na rzecz ludzi starszych,
  5. reprezentowanie środowiska osób starszych w mieście i na zewnątrz,
 2. Udział członków Rady w komisjach jako organ doradczy, opiniujący i wnioskujący w sprawach dotyczących jakości życia osób starszych:
  1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i finansów
  2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta
  3. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej
 3. Włączenie się w działania monitorujące i ewaluacyjne „Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019-2024” oraz inicjowanie działań wspomagających realizację zadań dotyczących:
  1. likwidacji barier architektonicznych
  2. usprawnień komunikacyjnych
  3. rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, w tym:
   • budowa ścieżek rowerowych i spacerowych, połączenie istniejących ze sobą
   • lokowanie urządzeń do rekreacji i ćwiczeń tzw. „siłownie na wolnym powietrzu”
  4. opieki socjalnej (placówka opieki dziennej)
  5. udział w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego
  6. ochrony zdrowia
 4. Podjęcie działań w kierunku usprawniania systemu informacji, w szczególności:
  1. systematyczne prowadzenie przez UM oraz MRS szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej poprzez: plakaty, ogłoszenia w miejscach uczęszczanych przez seniorów,
  2. ustalenie form współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i jednostkami zajmującymi się sprawami seniorów,
  3. wykorzystanie istniejącej strony Urzędu Miasta do stworzenia zakładki MRS na której będzie kalendarium wydarzeń, programy działań na rzecz seniorów, aktualne wydarzenia, zaproszenia oraz dokumenty związane z działalnością MRS,
  4. opracowanie informatora dla seniorów zawierającego podstawowe informacje przydatne seniorom (z zakresu zdrowia, opieki społecznej, poradnictwa prawnego, kultury, edukacji, praw do zniżek itp.). Wydanie informatora w formie tradycyjnej i internetowej,
  5. organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń i seminariów tematycznych dla seniorów z różnych środowisk, zgodnie z potrzebami.
 5. Inicjowanie działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku starości i poczucia własnej wartości:
  1. nawiązanie ścisłej współpracy z UTW celem stałego poszerzania oferty kierowanej do seniorów,
  2. inspirowanie do samopomocy, zaspokojenie seniorom potrzeb kontaktów z innymi poprzez utworzenie wolontariatu osób starszych,
  3. inicjowanie przedsięwzięć i włączanie seniorów do organizowania i uczestnictwa w imprezach artystyczno – kulturalnych, w sferze kultury fizycznej – wymiar zdrowotny, rekreacyjny, sportowy i turystyczny, oraz przedsięwzięć integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych
  4. udział w spotkaniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach podmiotów zajmujących się problematyką osób starszych oraz inicjowanie takich spotkań.
 6. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, w tym inicjowanie działań:
  1. edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w finansach oraz  podnoszących poziom świadomości osób starszych w zakresie sposobu ich ochrony i obrony przed oszustami
  2. propozycje poprawy wiedzy Seniorów o prawach konsumenta oraz o miejscach i zakresie specjalistycznej pomocy prawnej seniorom
 7. VII. Zainicjowanie działań do wdrożenia na terenie Jordanowa karty/koperty życia.
 8. VIII. Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia na terenie Jordanowa Karty Seniora
 9. Podjęcie działań zmierzających do opracowania znaku/LOGO MRS w Jordanowie
 10. Prowadzenie Kroniki Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie