UCHWAŁA NR IV/5/2019

Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie włączenia się w organizację „Pikniku Ekologicznego Ludzi Dojrzałych Jordanów – Toporzysko 2019” przygotowywanego przez Stowarzyszenie Aktywizacji społecznej i Obywatelskiej -INSPIRACJA- w dniu 21 września 2019 roku.

Na podstawie § 14 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Miejska Rada Seniorów w Jordanowie postanawia włączyć się w organizację  „Pikniku Ekologicznego Ludzi Dojrzałych Jordanów – Toporzysko 2019”  Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej  -INSPIRACJA-, który ma się odbyć w dniu 21 września na terenie Stadniny Koni w Toporzysku.

§ 2.

Miejska Rada Seniorów upoważnia Przewodniczącą Rady Seniorów do uzgodnienia formy pomocy w organizacji „Pikniku Ekologicznego Ludzi Dojrzałych Jordanów – Toporzysko 2019 ze Stowarzyszeniem Aktywizacji społecznej i Obywatelskiej  -INSPIRACJA- i do poinformowania Rady Seniorów o zakresie uzgodnionej pomocy jaką jej członkowie mieliby  udzielić.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

Anna Czech