PROTOKÓŁ z posiedzenia

IV sesji  Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa,

która odbyła się dnia 08.08.2019 r. godz. 10:00 w  sali obrad Urzędu Miasta)

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Pani Anna Czech. Przywitała zaproszonych gości oraz radnych. Na podstawie listy obecności stwierdziła ważność obrad jak również przedstawiła przyjęcie porządku obrad w brzmieniu:

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia się Rady Seniorów Miasta Jordanowa w organizację "Pikniku ekologicznego ludzi dojrzałych Jordanów - Toporzysko 2019" w dniu 21 września 2019 roku.
 6. Wolne wnioski, dyskusja.
 7. Zakończenie obrad Sesji.

Zgłoszono propozycję zmiany do porządku obrad sesji dotyczącą, dodania nowego punktu: „Wyznaczenie 2 przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów do udziału w warsztatach w ramach  XI Forum III Wieku w dniu 6 września 2019 r.”

Wniosek został przyjęty jednogłośnie ( 9 głosów za)  i wprowadzony do proponowanego porządku obrad.

Przewodnicząca odczytała zmieniony porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia się Rady Seniorów Miasta Jordanowa w organizację "Pikniku ekologicznego ludzi dojrzałych Jordanów - Toporzysko 2019" w dniu 21 września 2019 roku.
 6. Wyznaczenie 2 przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów do udziału w warsztatach w ramach XI Forum III Wieku w dniu 6 września 2019 r
 7. Wolne wnioski, dyskusja.
 8. Zakończenie obrad Sesji.

Ad 3.

W głosowaniu przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji (9 głosów za , 2 osoby nieobecne).

Ad. 4.

Przewodnicząca Rady przedstawiła następnie, informację z działalności w okresie międzysesyjnym:

W okresie od 20 marca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r. Przewodnicząca MRS oraz jej przedstawiciel brali udział w posiedzeniach Komisji oraz w Sesjach Rady Miasta Jordanowa.

27 marca Przewodnicząca MRS zwróciła się  z wnioskiem do Burmistrza Miasta o zezwolenie na korzystanie z herbu miasta Jordanowa w grafice LOGO Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa.

W dniu 8 kwietnia 2019 roku otrzymano pisemnie zgodę na używanie herbu naszego miasta w LOGO RS zgodnie z §3 Uchwały Rady Miasta Jordanowa Nr XXVII/217/2013 z dnia 23 września 2013roku w sprawie zasad używania herbu Miasta Jordanowa dla osób fizycznych  i prawnych.

W dniu 2 kwietnia odbyło się zebranie robocze MRS w celu omówienia bieżących spraw.

8 maja Przewodnicząca MRS podpisała protokół przyjęcia 100 Kopert Życia. W chwili obecnej zostało rozprowadzonych ponad 20 Kopert Życia wśród potrzebujących seniorów. Mało osób wie czym jest Koperta Życia i niewiele osób starszych samodzielnie podejmuje decyzję o konieczności posiadania takiej Koperty. Jest potrzeba rozpowszechnienia szerzej informacji wśród seniorów i osób, które stykają się z seniorami i mogłyby takie koperty dla osób potrzebujących pobrać i przekazać – dla bliskich, dla sąsiadów, dla znajomych seniorów.

14 maja Miejska Rada Seniorów i seniorzy z Jordanowa wzięli udział w spotkaniu z Fundacją Mapa Pasji w projekcie pod nazwą Przestrzeń dla seniorów 2.0.  – Narzędzia Informacji. Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytania:

 • o czym chcielibyśmy informować seniorów?
 • jakich narzędzi możemy do tego użyć?
 • jak zwiększyć skuteczność dotychczasowych form informowania?

Opracowaliśmy wstępny projekt krótkiej ankiety, którą można by przeprowadzić wśród seniorów aby zdiagnozować problem informacji w naszym mieście.

Pod koniec maja Fundacja Mapa Pasji przesłała gotowe formularze opracowanej ankiety. Seniorzy z Rady Seniorów, oraz seniorzy, którzy brali udział w warsztatach 14 maja przeprowadzili średnio po 20 ankiet. Ostatnie  wypełnione ankiety spłynęły na początku lipca do Urzędu Miasta i zostały przekazane do Fundacji Mapa Pasji.

27 maja odbyła się VII Sesja Rady Miasta Jordanowa, na której w punkcie 12 została przyjęta uchwała o przyjęciu przez Radę Miasta Strategii Polityki Senioralnej dla Miasta Jordanowa na lata 2019-2024.

W dniach 10-12 czerwca seniorzy z Jordanowa oraz przedstawiciel  Miejskiej Rady Seniorów wzięli udział w wizycie studyjnej w Kętach. Wizyta odbyła się w ramach projektu Fundacji Mapa Pasji – Przestrzeń dla seniorów 2.0 i była okazją do wymiany doświadczeń z seniorami z Kęt, Krynicy Zdrój oraz Zawoi.

5 lipca Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącą  MRS w Urzędzie Miasta Jordanowa przywitali Panią Jolantę Motykę – zastępcę dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury, Pana Tomasza Ignalskiego  - dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury, Panią Magdalenę Foltys Inspektora Wydziału Aktywizacji Społecznej, która reprezentowała Panią Pełnomocnik Prezydenta Miasta Chorzowa ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej  oraz grupę 49 seniorów z Chorzowskiego Centrum Kultury z ARTYSTYCZNEJ AKADEMII SENIORA oraz grupy SENIORZY W PODRÓŻY, którzy przyjechali do naszego miasta w ramach wyjazdowych warsztatów twórczych – ARTYSTYCZNE PERYGRYNACJE.

6 lipca grupa śpiewająca z Miejskiego Ośrodka Kultury oraz seniorzy wraz z członkami RS wzięli udział w wieczorze góralsko – śląskim przy wspólnym ognisku. Grupa Artystyczna seniorów z Chorzowa po spacerze po naszym mieście wykonała rysunki pastelami inspirowane pięknem Jordanowa i jego okolic. W pomieszczeniu świetlicy ośrodka Strumyk została zorganizowana wystawa tych prac, które mogliśmy obejrzeć.

7 lipca Przewodnicząca Rady Seniorów odwiedziła chorzowskich seniorów. Była możliwość porozmawiania o projektach w których biorą oni udział w Chorzowskim Centrum Kultury, o planach na przyszły rok i możliwościach włączenia w nie również seniorów z Jordanowa. Przewodnicząca mówiła o funkcjonowaniu Rady Seniorów, o problemach seniorów z perspektywy małego miasta wynikających również z dużo mniejszych środków na animowanie tego środowiska. 

25 lipca Przewodnicząca Rady Seniorów wzięła udział w spotkaniu, na którym Burmistrz Miasta poinformował przedstawicieli organizacji NGO z naszego miasta o przyjętych założeniach porozumienia o wzajemnej współpracy miast Miłosławia i Jordanowa. Rozmowa dotyczyła form tej współpracy, oczekiwań poszczególnych organizacji. Burmistrz przekazał dane do kontaktu z przedstawicielami miasta Miłosławia.

Przewodniczą RS bierze udział w pracach Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski 2020r.

Przewodnicząca Rady Seniorów otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w XI Forum III Wieku, które odbędzie się w dniach 4-6 września w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Luis University. W dniu 6 września będą prowadzone dyskusje przy stolikach przez kilka rożnych organizacji  w ramach Warsztatów Edukacyjnych Partnerów takich jak  np. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie "Erasmus”  oraz Pana  Grzegorza Demela z naszym udziałem, dot. diagnozy seniorskiej w zw. z opracowaniem dokumentów Miasta w zakresie  polityki senioralnej.  Przewodnicząca zaproponowała aby też inni członkowie Rady, którzy uczestniczyli w projekcie Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK  „Aktywni Seniorzy w Akcji”, wzięli udział w tym panelu. Należy w tym celu wypełnić zgłoszenia dla dwóch osób.

Od Pani Wiesławy Borczyk Prezesa Zarządu OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Przewodnicząca Rady Seniorów otrzymała na emaila  publikację: „Dobre praktyki w działalności gminnych Rad Seniorów w Polsce” którą przesłała do członków Rady posiadających skrzynki mailowe, celem zapoznania się.

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej INSPIRACJA wystąpiło z propozycją zorganizowania „Pikniku Ekologicznego Ludzi Dojrzałych Jordanów - Toporzysko 2019” w dniu 21 września  na terenie Stadniny Koni w Toporzysku. Członkowie zarządu spotkali się z kilkoma przedstawicielami Rady Seniorów, aby porozmawiać o tej inicjatywie.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie włączenia się Rady Seniorów Miasta Jordanowa w organizację "Pikniku ekologicznego ludzi dojrzałych Jordanów - Toporzysko 2019" w dniu 21 września 2019 roku.

W tym punkcie Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę.

Radny Stanisław Zembol poinformował, że piknik rozpocznie się aktywnie spacerem/biegiem dla seniorów, po czym  będzie możliwość zmierzenia cukru, ciśnienia krwi. Zaplanowano panele dyskusyjne na temat bezpieczeństwa seniorów, zdrowego żywienia, aktywnego trybu życia. Całość imprezy zakończy się przy wspólnym ognisku.

Przewodnicząca po wyjaśnieniach poddała uchwałę pod głosowanie.

Radni obecni zagłosowali za podjęciem uchwały. (9 głosów – za). Uchwała została przyjęta.

Ad. 6

Wyznaczenie 2 przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów do udziału w warsztatach w ramach  XI Forum III Wieku w dniu 6 września 2019 r.

Do wzięcia udziału w panelu prowadzonym przez Pana Grzegorza Demela dot. diagnozy seniorskiej
w związku z opracowaniem dokumentów Miasta w zakresie polityki senioralnej zostali wyznaczeni Radni Jadwiga Frątczak-Mróz i Stanisław Zembol.

Ad. 7

Wolne wnioski, dyskusja

Przewodnicząca Rady przekazała informacje o zajęciach z gimnastyki ogólnousprawniającej dla seniorów, które odbywać się będą we wtorki o godz.:16:00 w hali sportowej. Zajęcia będą odpłatne.

Dodatkowo poinformowała o możliwości współpracy z miastem Miłosław, z którym Miasto Jordanów podpisało porozumienie o współpracy, poprosiła aby obecni przemyśleli na czym współpraca miałaby polegać, z jakiej formy współpracy  chcieliby skorzystać np. wizyt studyjnych, spotkań, co można zaoferować .

Burmistrz Miasta – zaproponował aby  Koperty życia rozpowszechniane były podczas obchodów dni ziemi jordanowskiej, które odbędą się już w najbliższą niedzielę (11.08.2019 r.) będzie to miało na celu dotarcie do potrzebujących mieszkańców

Zapewnił, że będzie namawiał radnych do uczestnictwa w obradach rady seniorów. Uważa, że  jest to wielkie doświadczenie móc uczestniczyć w tych obradach. Obrady cechują się sprawnością działania, zaangażowaniem. Wyraził uznanie i cieszył się, że na terenie Miasta działa rada seniorów.

Przewodnicząca odnosząc się do słów Burmistrza stwierdziła, że istnieje pewna nieśmiałość wśród seniorów, osoby starsze uważają że im to Koperty życia nie są potrzebne a osoby młode, że rodzice by się obrazili, że są przez nich postrzegane jako osoby stare. Stwierdziła, że pomysł rozpowszechnienia kopert życia podczas DZJ iż jest trafny., zaproponowała, aby informacja została przekazana przez konferansjera ze sceny. Zamierza się spotkać z pracownikami Mops-u by przekazać do ośrodka część kopert życia ponieważ pracownicy bezpośrednio stykają się z osobami samotnymi, schorowanymi, które są potrzebujące.  

Przewodnicząca złożyła zażalenie, iż pomimo próśb zakładka dla seniorów na stronie UM nie funkcjonuje poprawnie, jest stara strona, ilość zakładek jest ograniczona, zakładka jest niewidzoczna – po prostu nie funkcjonuje. W odpowiedzi Burmistrz wskazał, że Urząd jest na etapie opracowywania nowej strony, konieczne jest dostosowanie do osób niepełnosprawnych. Prace te  wykonywane są własnymi siłami. Materiały związane z działalnością rady zostały przekazane informatykowi w miesiącu lipcu w celu czytelnego i jasnego podziału informacji w zakładce dla seniorów.  Wszystko będzie zrobione.

Kolejnym wolnym wnioskiem była informacja  o bezpieczeństwie przechodniów, poinformowała, że na ul. Piłsudskiego sypie się na jednym z budynków  gzyms, część odpadła część się sypie stanowi to zagrożenie dla przechodniów.

Dodatkowo, przekazała informację o zapewnieniu ze strony opiekuna warsztatów seniorów z Chorzowa Pani Jolanty o tym,  że będą mieli na uwadze seniorów z Jordanowa, pojawiła się w rozmowie propozycja aby grupa śpiewająca z Mok-u wzięła udział w festiwalu grup senioralnych, prezentujących możliwości wokalne. Chorzowscy seniorzy zamierzają ponownie przyjechać do Jordanowa w przyszłym roku na warsztaty i chcą włączyć do tych warsztatów  także grupę seniorów z naszej miejscowości. .  

Stanisław Zembol –zaproponował, że w związku ze zbliżającą się rocznicą  1 września odbędzie się akademia na Wysokiej i jako środowisko seniorów, emerytów i rencistów proponuje wziąć udział delegacji  seniorów  w obchodach II wojny światowej na Wysokiej.

Burmistrz wskazał, że sprawa  całej Jordanowszczyzny jest marginizowana. Wspólnie z sąsiednimi wójtami naciskają do IPN. Zwrócił się do radnych, aby wspomogli te starania poprzez wystosowanie wniosku/petycji o podniesienie rangi upamiętniających bohaterów. Należy zadbać o to żeby Ci bohaterowie którzy tu zginęli zostali upamiętnieni.Ranga Wysokiej jest znamienna pamiętajmy, że jest to część Jordanowszyzny.

W dalszej części odbyła się dyskusja dotycząca segregacji odpadów komunalnych. Burmistrz poinformował o prowadzonym programie naprawczym, o zmianie ustawy, nowych możliwościach z tym związanych.

Następnie Janina Filipek zaprosiła zebranych w imieniu TMZJ do obejrzenia wystawy pn. Jordanów z biegiem lat …  w galerii pod Basztą. Wystawie towarzyszyła będzie okolicznościowa prelekcją jak również wykład  „Śladami I dywizji  pancernej generała Maczka” i prezentacja książki. Wydarzenia te towarzyszą  obchodom DZJ .

W dalszej części z udziałem przedstawicieli posterunku Policji dyskutowano o bezpieczeństwie, przejściach dla pieszych, parkowaniu samochodów na chodnikach, założeniu barierek umożliwiających parkowanie, przestrzeganiu znaku B-36.  

Podniesiono także kwestię zakłócania spokoju, ciszy nocnej w weekendy w miejscach zamieszkania przez obywateli narodowości ukraińskiej.  Policjanci wytłumaczyli, w jaki sposób takie incydenty mogą mieszkańcy zgłaszać. Poinformowali, że profilaktyką obcokrajowców zajmuje się straż graniczna. Obecni zaapelowali, aby częściej odbywały się patrole Policji po ulicy Kolejowej.

Pojawiła się prośba o kontrole patroli policyjnych po ulicach, Batalionów Chłopskich, Skotnica celem ukrócenia jazdy kaskaderskiej na motorach, quadach przez młodzież.  Policjanci odnosząc się stwierdzili że jest ogrom problemów, współpracują ze strażą leśną.

Na tym obrady zakończono. Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.