Protokół z posiedzenia VI sesji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa,

która odbyła się dnia 26.02.2020 r. godz. 10:00 w  sali obrad Urzędu Miasta)

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Pani Anna Czech. Przywitała zaproszonych gości oraz radnych. Na podstawie listy obecności stwierdziła ważność obrad ( 2 radnych nieobecnych) jak również przedstawiła przyjęcie porządku obrad w brzmieniu:

Porządek Obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Przedstawienie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4.  Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5.  Sprawozdanie z rocznej działalności MRS za rok 2019.
  6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki informacyjnej Miasta Jordanowa.
  7. Wolne wnioski, dyskusja.
  8. Zakończenie obrad Sesji.

Ad. 3

W głosowaniu przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji (9 głosów za, 2 osoby nieobecne).

Ad. 4

Przewodnicząca Rady przedstawiła informację z działalności w okresie międzysesyjnym:

W okresie od dnia 15.10.2019 r. do 26 lutego 2020 r. Rada Seniorów odbyła trzy zebrania robocze i dwa zebrania grupy roboczej w sprawie treści Jordanowskiego Biuletynu Seniora. Przedstawiciel MRS brał też udział w sesjach Rady Miasta Jordanowa.

Przewodnicząca 18 grudnia wzięła udział w ostatnim w 2019 roku spotkaniu Małopolskiej Sieci Rad Seniorów, na którym wybrano nowy zarząd oraz określono zagadnienia, które interesują Rady Seniorów w kontekście nowych projektów Fundacji MILA na 2020 rok.

Przedstawiciele seniorów z Jordanowa wzięli udział w dwóch konferencjach podsumowujących projekty w których brali udział. Był to projekt pn. Przestrzeń dla seniorów 2.0 Fundacji Mapa Pasji, oraz „Rady na aktywność obywatelską seniorów” Fundacji MILA, w ramach którego wspierano Małopolską Sieć Rad Seniorów.

Został wydany Jordanowski Biuletyn Seniora nr 1. Dystrybucją numeru zajęli się sami seniorzy. Od seniorów dochodzą sygnały, że został bardzo dobrze przyjęty, a zamieszczone tam informacje okazały się bardzo przydatne seniorom.

Na ostatnim zabraniu 13 lutego br. Przewodnicząca przedstawiła treść projektu Polityki informacyjnej Miasta Jordanowa. Seniorzy zwrócili uwagę na pogarszające się bezpieczeństwo na ulicy Batalionów Chłopskich. Zaproponowano złożenie pisma do Komendanta Policji w tej sprawie. Przewodnicząca przedłożyła Pismo do Komendanta Policji w Jordanowie 25 lutego br.

Na zakończenie Przewodnicząca przedstawiła projekty dla Jordanowskich seniorów: „Srebrnej Akademii”, Festynu wiosennego oraz Pikniku jakie planuje zorganizować w okresie jesiennym  Stowarzyszenie Aktywności Społecznej i Obywatelskiej -INSPIRACJA-.

Ad. 5

Sprawozdanie z rocznej działalności MRS za rok 2019.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Sprawozdanie zgodnie z zapisami paragrafu 16 Statusu MRS zostanie przedłożone Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady Miasta Jordanowa.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki informacyjnej Miasta Jordanowa

W tym punkcie Przewodnicząca Rady odczytała przedmiotową uchwałę.

Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.

Obecni Radni na posiedzeniu zagłosowali za podjęciem uchwały. (9 głosów – za podjęciem uchwały).

Uchwała nr VI/7/2020 została przyjęta.

Ad. 7  

Wolne wnioski, dyskusja

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zostało złożone pismo do Komendanta Policji w sprawie pogarszającego się bezpieczeństwa na ulicy Batalionów Chłopskich. Przekazała informację, że Stowarzyszenie Inspiracja złożyło wniosek dotyczący projektu „Srebrna Akademia”, a także przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w obradach komisji Rady Miasta mającego na celu dofinansowanie tego projektu.

Zaproponowała aby przejść do zadawania pytań.

Radna Pani Małgorzata Kubińska skierowała zapytanie do Burmistrza dotyczące opieki dziennej w budynku przy ul. Kopernika.

Odnosząc się do pytania Burmistrz powiedział, że złożony wniosek na opiekę dzienną, nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów w konsekwencji został on odrzucony. Złożono kolejny zmodyfikowany wniosek, poszerzony o opiekę dzienną całodobową przynajmniej dla 3-5 osób. Zmieniony wniosek został uzupełniony według wskazówek  aby przeszedł pozytywną weryfikacje. Staramy się o I moduł czyli rozbudowę, II moduł to finansowanie przez 5 lat placówki ze środków zewnętrznych. Przewiduje się rozbudowę, termomodernizację budynku wraz zapleczem oraz  wszystkie inne elementy.

Przekazane przez Pana Stanisława Zembola pytania do Burmistrza:

- Jakie podejmowane są działania Burmistrza i Rady Miasta aby podnieść stan bezpieczeństwa mieszkańców szczególnie osób starszych?

- Jak ocenia Pan Burmistrz działania prewencyjne jordanowskiej Policji w zakresie egzekwowania prawa o ruchu drogowym, niestosowanie się do znaków drogowych i wyznaczonych miejsc do parkowania w rejonie Rynku i strefy,

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa Burmistrz wyjaśnił, że w ostatnim czasie zostały  zamontowane przy przejściach dla pieszych elementy przypominające wypustki pod stopami. Zaznaczył, że jest to bardzo ważne. Takie elementy jak: sygnalizatory świetlne, oświetlenie w Rynku, obniżenia przy przejściach wszystko instalowane jest z myślą o ułatwieniu poruszania się osób starszych. Nowe chodniki przy ul. Generała Maczka, Mickiewicza, odnawianie nawierzchni jezdnej również wiąże się z myślą o bezpieczeństwie. Dodał, że cieszymy się z remontu nawierzchni i chodników na ul. Generała Maczka  – miasto dokłada środki  finansowe do tego zadania.

Zaznaczył, że Miasto współpracuje z Policją, mówił o zagrożeniach – „limit złego się wyczerpał”. 

Organizacja ruchu została zmodyfikowana, co spowodowało, że część miejsc do parkowania wyłączono ze strefy zrobiły się wolne miejsca ku zaskoczeniu mieszkańców. Zostało to zrobione zgodnie z literą prawa. Jest to jednak problem dla mieszkańców., bo ubyło miejsc do parkowania. Pojawił się już pomysł jak temu zaradzić. Z uwagi na to, że Miasto pozyskało środki finansowe na odnowienie nawierzchni placów rynku zmiany wymagają czasu. Zbyt pochopne działania mogłyby spowodować stratę dofinansowania ze względu na trwałość projektu.  Poinformował, że Komendant Jordanowskiej Policji został odwołany. Były już rozmowy na komisji Rady o tym, że zostanie powołany nowy Komendant. Zostały przedstawione zagrożenia i oczekiwania. Rozmawiano o  bezpieczeństwie pieszych, zwiększeniu patroli policji w wielu miejscach. Zwrócono uwagę na pojawiające się różne incydenty które wymagają  reakcji.. Są takie miejsca gdzie młodzi nie powinni przebywać i o tym na wczorajszej Komisji była mowa. Przyszły komendant, notował, obiecał, że zapozna się z tymi elementami na pewno to będzie sukcesywnie wdrażane.

Radny Pan Stanisław Zembol –stwierdził, że policja nie jest widoczna, należy tak robić żeby była widoczna o różnych porach dnia. Zwrócił się do obecnego przedstawiciela Policji aby wizytować ulice Skotnica, Batalionów Chłopskich. Stwierdził, że nie zna stanu kadrowego posterunku, należałoby przeanalizować, zawnioskować o podniesienie liczby pracowników.

Radna Pani Teresa Czarna-Jałocha  zaznaczyła, że należałoby wysyłać wieczorem patrole, gdyż zachodzi obawa o bezpieczeństwo pieszych z powodu zaczepek mieszkańców narodowości ukraińskiej, uważa że  patrole  funkcjonariuszy działałyby  odstraszająco. 

Obecny na sesji p.o komendanta powiedział, że umundurowani policjanci pełniący funkcję patrolową wraz dzielnicowymi to 12 osób na komisariat. Działania komisariatu wspiera patrol ruchu drogowego z Suchej Beskidzkiej, w dużym stopniu jeśli chodzi o miasto w szczególności ul. Generała Maczka odnośnie prędkości i parkowania w Rynku. 12 policjantów pełni funkcję 3 zmianową, całodobową więc jest czasem bardzo ciężko znaleźć policjantów zazwyczaj jest jeden patrol, co utrudnia reagowanie na zdarzenia i interwencje, które mają miejsce. Jeden patrol musi obsłużyć nasze miasto i gminy. Będąc na interwencji w Sidzinie ciężko mu powrócić w czasie krótszym niż 10 minut, jest to niemożliwe  fizycznie. Ilość patroli określa Komenda Główna, która ma swoje przeliczniki. Wyjaśnił, że policja stara się być tam gdzie trzeba, robi patrole nieumundurowane z policjantów, którzy są na stanie. Policja wspiera przy okazji różnego rodzaju imprezach, wydarzeniach, koncertach. Co do wykroczeń – policjant wykroczeniowiec przeprowadził 350 postpowań w związku z wykroczeniami z czego blisko połowa dotyczyła Rynku i parkowania. Część się zakończyła odstąpieniem od ukarania, część wnioskiem o ukaranie, pozostała mandatami karnymi.

Cały czas są obecne patrole, aby społeczeństwo czuło, że nie wolno parkować w tym miejscu.

Dlaczego są zebry - miejsca bezpośrednio przy pasach?. Osoba nauczona przepisami ma pierwszeństwo na pasach, coraz mniej osób rozgląda się na prawo i lewo, żeby kierujący widział, że ktoś zbliża się do pasów, dlatego są te zebry - owszem zabrały miejsca parkingowe ale są dla bezpieczeństwa mieszkańców. P.o. Komendanta poprosił też o rozwagę, noszenie w porze wieczornej odblasków.

Burmistrz poinformował, że Komenda Powiatowa Ruchu Drogowego zwróciła się do Miasta o dofinansowanie na zakup samochodu, Radni wyrazili taką wolę. Będziemy wymagać bezpieczeństwa, patroli częściej z ruchu drogowego aby odciążyć komisariat, żeby nasi policjanci zajęli się sprawami bieżącymi a nie skupiali na ruchu drogowym i zagrożeniach, to był jeden z warunków dofinansowania.

W tym miejscu Burmistrz wskazał, że obecnym na sesji należą się wyjaśnienia dotyczące Facebooka i tego co się tam dzieje– zamieszczanych wpisów. Stwierdził, że to nie jest wojna Burmistrza z ideologią tylko ochrona przez Burmistrza herbu Miasta. Burmistrz wyjaśniał, że to nie jest jego prywatna wojna, a herb jest własnością Miasta. Uważa, że herb został znieważony a obowiązkiem Burmistrza było stanąć w obronie. „ Jak się komuś nie podoba nie musi się z tym zgadzać”. Stwierdził, że postąpił słusznie. Uważał, że ten hejt  na niego jest nieuprawniony i zrobiłby to samo. Zasady używania herbu i obowiązującą kolorystykę określa uchwała Rady Miasta. Wzór herbu określa załącznik do statutu Miasta Jordanowa.

Pani Janina Filipek – poprosiła policję o kontrolę tirów na ul. Kolejowej około godziny 13, jak również kontrolę  zachowania się mieszkańców narodowości ukraińskiej na tej ulicy.

Radna Władysława Grzybacz – zwróciła uwagę, że były kiedyś patrole policyjne – obchody, złożone z 2 policjantów, pojawiali się na ulicach, mieszkańcy zadawali pytania policjantom. Wskazała, że nie wystarczy przejechać radiowozem ale trzeba mieć kontakt z mieszkańcami a przy tej okazji policjanci`  też mogliby dowiedzieć  się  o wielu sprawach.

Pani Przewodnicząca na koniec zaprosiła na zebranie Miejskiej Rady Seniorów 12 marca br. poświęcone planowi działań na ten rok.

Ad. 8

Obrady zakończono. Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów Maria Migas

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech 

Do pobrania Sprawozdanie z działalności MRS w pierwszej kadencji (20KB, docx)