W roku ubiegłym Fundacja Znak realizowała w Mieście Jordanów projekt pn. ”Aktywni seniorzy – aktywne gminy”. Dzięki zaangażowaniu i aktywności uczestników program został zrealizowany w pełnym zakresie. Efektem wspólnej pracy było opracowanie przez naszych seniorów statutu Miejskiej Rady Seniorów, który następnie był konsultowany w okresie od 12 lutego do 4 marca 2018   (przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/329/2018 Rady Miasta z dnia 26 marca 2018 r.). Udział seniorów w przedmiotowym projekcie zainspirował ich do aktywności społecznej, która jest atrakcyjna i intersującą formą zagospodarowania czasu wolnego.

 W roku bieżącym kontynuujemy kolejne działania, skupimy się na potrzebie przeprowadzenia diagnozy sytuacji potrzeb osób starszych (opracowania Strategii Polityki Senioralnej Miasta) oraz wzmocnienia partycypacji społecznej i stworzenia narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb (dostosowanie przestrzeni publicznych i tras turystycznych do potrzeb seniorów).

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 seniorzy z naszego miasta będą uczestniczyć w realizacji działań zaplanowanych w 2 projektach.

Projekt pn. „Przestrzeń dla seniorów” realizowany przez Fundację Mapa Pasji oraz projekt „Aktywni seniorzy w akcji” realizowany przez Fundację Znak.

Informacje o spotkaniach zamieszczane będą na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Zapraszamy serdecznie zainteresowane osoby do uczestnictwa w projekcie.