Logotyp UE

W dniu dzisiejszym odbywają się Dni Otwarte na rozbudowanej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Wrzosy” w Jordanowie. Podczas uroczystego otwarcia, które odbyło się w godzinach przedpołudniowych, zaszczycił nas swoja obecnością m.in. Wicewojewoda Małopolski Pan Zbigniew Starzec.

 

Wojewoda podkreślając nasze działania i ogrom inwestycji realizowanych w Naszym Mieście, zauważył dyskomfort związany z permanentnym stanem placu budowy jaki nam od dłuższego czasu towarzyszy, trafie podsumował słowami „Musi być gorzej, żeby potem było lepiej.”. Burmistrz Miasta Jordanowa podziękował wszystkim zaangażowanym w realizacje projektu – wykonawcom, pracownikom oraz obecnej podczas otwarcia swojej Poprzedniczce Pani Burmistrz Iwonie Bilskiej.

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych „Wrzosy” powstała w ramach projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” realizowanego z dofinansowania środków Unii Europejskiej w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – Subregionalny Program Rozwoju, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.