REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Jordanów – ekologiczne miasto przyszłości”

organizowanego przez: Urząd Miasta Jordanowa W ramach projektu: „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”

 

 Cele Konkursu:

 •  przedstawienie z czym kojarzy się dzieciom ekologia,
 •  propagowanie wśród dzieci twórczej postawy,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

§1 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być rodziny z dziećmi do lat 13 z terenu miasta Jordanowa.
 2. Rodziny przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik, Tematem prac powinno być przedstawienie ekologicznego miasta przyszłości.
 3. Każda rodzina może przygotować tylko jedną pracę.
 4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich do nich, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) a także praw do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§2 Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy dostarczyć osobiście do Urzędu miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów z podpisaną pracą przez wszystkie osoby (maksymalnie 4) biorące udział w konkursie najpóźniej do końca dnia 27 sierpnia 2020 r.
 2. Prace nadesłane po terminie (decyduje data wpłynięcia prac) nie będą oceniane.
 3. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§3 Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Urząd Miasta Jordanowa, do dnia 29 sierpnia 2020 r. wyłoni najlepsze prace.
 2. Nagrodami w konkursie jest całodniowe wejście na Termy Chochołowskie, Chochołów 400, 34-513 Chochołów dla dwóch osób dorosłych oraz dwójki dzieci do lat 13.
 3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac, Komisja wybierze 3, przyznając nagrody Zwycięzcom.
 4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. Wyniki Konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się podczas pikniku rodzinnego dnia 29 sierpnia 2020 r. na zakończenie imprezy, która odbędzie się na placu Rynek 1,
  34-240 Jordanów.

§ 4 Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator – Miasto Jordanów wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Jordanów – ekologiczne miasto przyszłości” w trakcie trwania pikniku rodzinnego dnia 29 sierpnia 2020 r. w ramach projektu promocyjnego „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykluczenie z konkursu.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 18 269 17 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plakt piknik