logotypy ue

Odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizacje osuwiska w rejonie działki 5547/3

 

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach RPO WM 2014-2020

Wartość projektu 1 409 114,26 zł wartość dofinansowania 1 135 468,46 zł.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi, dla tego terenu założona została karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr ew. 1215011. Projekt dotyczy przeciwdziałania ruchom masowym na terenach zinwentaryzowanych głównie poprzez zmniejszenie oddziaływania negatywnego wód gruntowych, opadowych i płynących oraz zwiększenie stabilności poprzez zmianę geometrii.

W ramach prac przewiduje się przeniesienie infrastruktury liniowej z terenu zagrożonego na teren niezagrożony, odbudowę i poprawę odwodnienia drogi i przylegających terenów.

Projektowana droga na całej długości przebiega w terenie zabudowanym.

Zakres odbudowy drogi obejmuje odcinek około 295m. Na odcinku od km 0+515 projektuje się poszerzenie jezdni do szer. 5,0m. Na łukach poziomych zaplanowano poszerzenie zgodne z warunkami technicznymi. Na odcinku od km 0+560 jezdnię zaplanowano w nowym śladzie. Od strony stokowej wykonany zostanie rów stokowy powyżej skarpy w celu eliminacji podmywania stoku przez wody powierzchniowe. Zakłada się dostosowanie konstrukcji jezdni do obciążenia ruchem na poziomie minimum KR2. Po przesunięciu śladu jezdni dostosowane będą istniejące zjazdy do jej nowego przebiegu. Na zjazdach od strony stokowej wykonane zostaną nowe przepusty dostosowane do niwelety projektowanego rowu.

W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie zagrożenia dla drogi gminnej (długość 295 km), prowadzącej do osiedla Hajdówka, na którym zlokalizowane są 22 domy oraz strategiczny obiekt infrastruktury miejskiej - zbiornik wyrównawczy zasilający miejską sieć wodociągową, z której korzysta około 80 % mieszkańców miasta.

Planując inwestycję uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami, przystosowaniem się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe.

Inwestycja zapewni użytkownikom poczucie bezpieczeństwa, wyeliminuje ewentualne zagrożenia dla zdrowia i życia w niebezpiecznym terenie osuwiska i skarpy potoku Malejówka.