Obniżenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów

logotypy ue

Nazwa Projektu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 427 681,76 zł,

Kwota dofinansowania: 419 999,86 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W 2019 roku planowane zakończenie realizacji projektu.

logotypy ue

W okresie jesienno –zimowym zdarzają się dni, kiedy jakość powietrza w naszej miejscowości jest bardzo zła. Jednym z elementów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest Plan Działań Krótkoterminowych (PDK), który zawiera listę działań wprowadzanych w przypadku ogłoszenia zagrożenia przekroczeniem poziomów stężeń pyłu PM10 w powietrzu.

logotypy ue

Miasto Jordanów pomimo znaczącej poprawy jakości powietrza nadal narażone jest na oddziaływanie niskiej emisji. Potwierdza to „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim” wykonana wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Miasto Jordanów zostało zaliczone do obszarów przekroczeń stężeń zanieczyszczeń benzo(a)pirenu/rok.

logotypy ue

Niska emisja jest zjawiskiem dotykającym nie tylko obszary miejskie, ale i odczuwalnym na obszarach typowo wiejskich. Należy zdać sobie sprawę, że każdorazowo odpowiadamy za nią sami i sami też możemy ją ograniczyć. Władze Miasta Jordanów, świadome zagrożeń istniejących dla mieszkańców realizują działania mające na celu wsparcie inicjatyw zmierzających do ograniczenia tego niekorzystnego dla zdrowia i życia ludzi zjawiska.