Zadanie pt.: Wykonanie prac konserwatorskich przy kamiennej figurze Matki Bożej (XIX w) przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego z udziałem środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość udzielonego grantu wynosi  19 057,00 zł.

 

Głównym zadaniem prac konserwatorskich  przy kamiennej figurze Matki  Bożej  przy ul.Piłsudskiego w Jordanowie będzie przywrócenie jej pierwotnych wartości i właściwych walorów estetycznych. Ważnym aspektem tych prac będzie wyeliminowanie procesów powodujących niszczenie oraz profilaktyczne zabezpieczenie całości przed postępującą degradacją materiału kamiennego. Przechylony na prawą stronę obiekt proponuje się wyprostować. W tym celu zostanie wzmocniony fundament który pozwoli na stabilizację  W przypadku kamiennej struktury obiektu zakłada  się  usunięcie wszystkich zniszczeń oraz wtórnych nawarstwień w postaci przemalowań zacierem cementowym i farbą emulsyjną powstałych na skutek czynników biologicznych, fizyko – chemicznych oraz mechanicznych. Dotyczyć to będzie także w dużej mierze zniszczonych partii cokołowych.

LGD logotypy