Inwestycje przy udziale środków zewnętrznych

logo awaria

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, iż w związku z otrzymanym  dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów”, w dniach  od 21.10.2019 r. do 31.10.2019 r. place w Rynku  na działce nr 5878 (przed komisariatem policji) oraz działce nr 5876 (przed pawilonem handlowym GS) będą wyłączone z użytkowania.

Logo ratusz

24 września br. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyło się uroczyste wręczenie promes na realizację inwestycji drogowych w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Burmistrz Miasta Jordanowa Andrzej Malczewski otrzymał symboliczny czek z rąk wicewojewody małopolskiego Zbigniewa Starca. W wydarzeniu uczestniczył również poseł na sejm RP Sławomir Hajos.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 329 180,00 zł miasto przeznaczy na realizację inwestycji pt: Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów.

Natomiast w ramach promesy jaką otrzymał Powiat suski zrealizowane będzie m.in. zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1685 K Pcim-Łętownia - Jordanów na odcinku od km 16+190 do km 18+599 w miejscowości Jordanów.

Zadanie pt.: Wykonanie prac konserwatorskich przy kamiennej figurze Matki Bożej (XIX w) przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego z udziałem środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość udzielonego grantu wynosi  19 057,00 zł.

Logo kapliczki

 W ramach konkursu pod nazwą „Kapliczki Małopolski 2019” z budżetu województwa małopolskiego Miasto Jordanów otrzymało dofinansowanie na realizację prac konserwatorskich przy kamiennym krzyżu przy ul. Kolejowej.

Urząd Miasta Jordanowa zdjęcie

Z informacji, które napłynęły z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wynika, że zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+089 i w km 0+000 – 0+118,50 na działkach nr ewid. 5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów” (dwie części płyty rynku) zgłoszone w ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zostało ujęte na liście zadań przeznaczonych do wsparcia i oczekuje na ostateczne zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów.

Dodatkowo informacje otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wskazują, że zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1685 K Pcim - Łętownia - Jordanów na odcinku od km 16+190 do km 18+599 w miejscowości Jordanów” (ul. Gen. Maczka) realizowane przez Powiat Suski przy współfinansowaniu Miasta Jordanowa zostało również ujęte na przedmiotowej liście.

Przewidywany termin realizacji wskazanych zadań lata 2019-2020.