Spis treści

 Strefa Płatnego Parkowania w Jordanowie

zalacznik graficzny mapa SPP

Cennik opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Jordanowie

    - obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:30–18:00

 
  1.
STAWKI OPŁAT za kolejne godziny parkowania w strefie:

- do 30 minut                  - 2,00 zł
- za pierwszą godzinę   -  3,00 zł
- za druga godzinę        -  3,50 zł
- za trzecią godzinę       - 4,00 zł,
- za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę  3,00 zł

   1.1. Minimalna opłata o której mowa w pkt 1 wynosi 2,00 zł.
   1.2. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do parkometru z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty , z zastrzeżeniem ust 1.3
   1.3. Minimalna opłata po której czas postoju naliczany jest minutowo wynosi w strefie 2,00 zł

      

   2. STAWKI opłat abonamentowych na miejscach ogólnodostępnych (P):

   
  a) miesięczny stawka opłaty 185,00 zł
     b) kwartalna stawka opłaty 404,00 
     c) półroczna stawka opłaty 605,00 zł
     d) roczna stawka opłaty 1050,00zł

    3. OPŁATY DODATKOWE

 3.1.Dopuszcza się aby na jednej karcie abonamentowej ogólnodostępnej były wpisane dwa nr rejestracyjne pojazdów tylko w przypadku jeżeli właścicielem obydwu pojazdów jest ta sama osoba.

  • opłata dodatkowa związana z drugim numerem rejestracyjnym wynosi   -100,00zł
  • płata dodatkowa  związana z wydaniem duplikaty abonamentu  wynosi   -100,00zł


    4. STAWKI opłat abonamentowych mieszkańców strefy oraz bloku przy ul. Piłsudskiego 1

1. Mieszkaniec strefy będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym  numerem rejestracyjnym pojazdu.

     a) abonament miesięczny mieszkańca „M” 50,00 zł
     b) abonament kwartalny mieszkańca „M” 150,00 zł
     c) abonament roczny mieszkańca „M” 250,00 zł

        5. STAWKA OPŁATY POJAZDÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM LUB HYBRYDOWYM  

         - 
stawka opłaty za abonament wynosi 100,00 zł/m-c

        6. ZASTRZEŻONE STANOWISKO POSTOJOWE:

  • abonament roczny za miejsce zastrzeżone (koperta) 1800,00 zł

        7. OPŁATA za wydanie limitowanej ilości kart postojowych  (w ilości nie przekraczającej 2 szt.) dla firm , urzędów mających siedzibę na terenie miasta, wynosi:   

  • stawka opłaty za kartę ważną 6 miesięcy- 600,00 zł
  • stawka opłaty za kartę ważną 12 miesięcy- 1000,00 zł

Uwagi:
Karty te muszą mieć podaną nazwę i adres instytucji oraz termin ważności, obowiązują  tylko w dniach pracy tych firm, urzędów.

        8. WPROWADZA SIĘ ZEROWĄ STAWKĘ OPŁAT :

     a) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą parkingową (wg wzoru zamieszczonego w Dz. U. z 2015 r. poz 108 poz.908 ze zm. )jeżeli pojazd samochodowy oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w  miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,    
      b) oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, podczas wykonywania obowiązków służbowych (pojazdów uprzywilejowanych ,pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, itp.)
      c) oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

       9. STAWKA OPŁATY DODATKOWEJ ZA BRAK OPŁATY

       
a. Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 złotych.
        b. Pomniejsza się opłatę dodatkową do wysokości 50 złotych w wypadku zapłaty w ciągu 24 godzin w parkometrze, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub kasie Urzędu Miasta

Numer rachunku konta bankowego dla wpłat dotyczących Strefy Płatnego Parkowania oraz mandatów:

44 8799 0001 0000 0000 8859 0295

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

1. Strefą płatnego parkowania zarządza z o. o. Wodociągi Jordanowskie  z siedzibą w Jordanowie  przy ul. Rynek  3
2. Każdy użytkownik pojazdu, poprzez wjazd na teren strefy płatnego parkowania, wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
3. Miejsca parkingowe są ogólnodostępne dla wszystkich pojazdów.

Granice obszaru strefy płatnego parkowania:

1. Ustala się w centrum Miasta Jordanowa Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (zwaną dalej Strefą), która obejmuje wyznaczone miejsca parkingowe w Rynku na części działek 5876 , 5878
2. Obszar strefy płatnego parkowania wyznacza się znakami D-44” strefa parkowania”D-45 „koniec strefy parkowania"
3. W Strefie Płatnego Parkowania opłata za parkowanie pobierana jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do godz. 18:00.

 

ROZDZIAŁ II
Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania

§ 1

1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego parkowania jest niezwłoczne opłacenie czasu postoju.
2. Przed wniesieniem opłaty należy obowiązkowo wpisać numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacany

   Czas postoju jest to:

 - prawidłowy - możliwy do stwierdzenia, udokumentowany, opłacony czas postoju samochodu w strefie płatnego parkowania
 - nieprawidłowy (nieopłacony) - stwierdzony czas pomiędzy wystawionym raportem - wezwaniem do zapłaty za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania, a  obowiązkiem uiszczenia opłaty.

3. Czas postoju opłaca się przez:
       - wykupienie jednorazowego biletu parkingowego w automacie parkingowym
       - wykupienie karty abonamentowej w Urzędzie Miasta

4. Istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach wykupienia u operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego "koperty" , która jest wyłączona z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.


§ 2

Ustala się zerową stawkę opłat dla:
  1. Osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, których pojazd oznakowany jest właściwą kartą parkingową.
  2. Oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, pojazdów uprzywilejowanych.
  3. Pojazdów trwale oznakowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 3


1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 3 uprawnia do nieograniczonego w czasie, niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania.  Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku miejsc parkingowych, zamknięcia części strefy z powodów remontów itp.
2.  W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.
3.  W przypadku zagubienia abonamentu przez właściciela zobowiązany jest on do przedstawienia dowód opłaty za wykupiony abonament celem wydania odpłatnego duplikatu
4. Kartę abonamentową uznaje się za nieważną z chwilą zmiany danych na podstawie których była wydana.
5. Karta abonamentowa bez naklejonego hologramu jest nieważna.

§ 4


1. W ramach czasu oznaczonego na bilecie kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.
2. Parkowanie pojazdów urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych pojazdów z wyłączeniem pojazdów wymienionych w § 2

§ 5

1. Mieszkaniec strefy będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu.
2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są
        -  dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania
        -  dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela
3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.
4. Opłata abonamentowa ogólnodostępna upoważnia do parkowania bez ograniczeń, pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w karcie abonamentowej.

 

ROZDZIAŁ III
Kontrola czasu pojazdów

§ 1

1. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania
2. Kontroli opłacenia postoju mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

§ 2

1. Za każdorazowe parkowanie w Strefie bez uiszczenia należnej opłaty pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 100 zł.
2. Opłatę dodatkową wymienioną w pkt. 1można opłacić w parkometrze lub na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia.
3. Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.
4. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Obniża się wysokość opłaty dodatkowej z kwoty 100 zł do 50 zł w przypadku uiszczenia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od momentu wystawienia blankietu tej opłaty.
6. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.
7. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój  na PPN bez uiszczenia opłaty można wnieść w terminie do 7dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej powiadamiana jest pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

§ 3

1. Burmistrz Miasta Jordanowa w sytuacjach uzasadnionych, w drodze zarządzenia może zaniechać poboru opłat parkingowych.
2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia (skargi i wnioski) dotyczące funkcjonowania SPP przyjmowane i rozpatrywane będą przez Urząd Miast Jordanowa – Dział Strefy Płatnego Parkowania, ul. Rynek 1,  34-240 Jordanów, tel.: 18 26 91 703

Do pobrania:
UCHWAŁA NR XL/365/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/233/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (PDF, 515KB)