lgd

Rusza kampania informacyjno – promocyjna na temat głównych założeń LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” informuje, że rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Podbabiogórza” na lata 2014-2020 (LSR).

Szczegółowe informacje na temat głównych założeń i wytycznych dotyczących zasad finansowania projektów, terminów naborów, zakresu wsparcia dostępne są w stałym punkcie doradczym tj. Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka (II piętro, pok. 39-43, budynek Urzędu Miasta), na stronie internetowej www.lgdpodbabiogorze.pl w zakładce Strategia Rozwoju Lokalnego 2014-2020, na stronach internetowych i tablicach informacyjnych Urzędów Gmin należących do obszaru Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”,  jak również sukcesywnie pojawiać się będą informacje w prasie lokalnej.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozyskało 11 205 000 zł. Środki przeznaczone będą na realizację czterech celów ogólnych LSR:

Cel ogólny I: Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza

Cel szczegółowy I.1: Ochrona, promocja i ożywienie dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza

Przedsięwzięcie I.1.1: Działania związane z dziedzictwem kulturowym oraz renowacją zabytków

 

Cel szczegółowy I.2: Wzmocnienie podbabiogórskiej marki i produktów lokalnych

Przedsięwzięcie I.2.1: Tworzenie sieci dystrybucji produktów lokalnych i ich certyfikacja

 

Cel szczegółowy I.3: Podniesienie jakości życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez tworzenie warunków do kultury, sportu i rekreacji

Przedsięwzięcie I.3.1: Inwestycje i wyposażenie związane z kultywowaniem tradycji, rekreacja i sportem

 

Cel szczegółowy I.4: Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu na Podbabiogórzu

Przedsięwzięcie I.4.1: Organizacja przedsięwzięć związanych z sportem i rekreacją i kulturą

Cel ogólny II: Wzrost konkurencyjności gospodarczej w tym branży turystycznej Podbabiogórza 

Cel szczegółowy II.1: Rozwój infrastruktury oraz oferty turystycznej i rekreacyjnej Podbabiogórza

Przedsięwzięcie II.1.1: Modernizacja i/lub budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

Cel szczegółowy II.2: Wzmocnienie promocji i integracji turystycznej obszaru

Przedsięwzięcie II.2.1: Promocja, integrowanie i sieciowanie oferty turystycznej obszaru LGD

 

Cel szczegółowy II.3:  Wzrost konkurencyjności gospodarczej szczególnie w zakresie innowacji i nowych technologii

Przedsięwzięcie II.3.1: Tworzenie i modernizowanie istniejących firm, szczególnie ukierunkowanych na innowacje i nowe technologie oraz ekologiczne rozwiązania obszaru LGD

 

Cel szczegółowy II.4: Rozwój gospodarczy Podbabiogórza w oparciu o lokalne zasoby

Przedsięwzięcie II.4.1: Tworzenie miejsc do przetwarzania i wytwarzania produktów lokalnych oraz budowanie sieci ich dystrybucji

Cel ogólny III: Aktywizacja mieszkańców do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym 

Cel szczegółowy III.1:  Zmniejszanie barier społecznych dla grup defaworyzowanych

Przedsięwzięcie III.1.1: Podnoszenie kompetencji grup defaworyzowanych ułatwiających im dostęp do rynku pracy

 

Cel szczegółowy III.2: Wzrost świadomości mieszkańców dotyczących zagrożeń czyhających na młodych ludzi

Przedsięwzięcie III.2.1: Kształcenie i doskonalenie specjalistów w zakresie pomocy w nowych cywilizacyjnych zagrożeniach

 

Cel szczegółowy III.3: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatu

Przedsięwzięcie III.3.1: Podejmowanie działań promocyjno – edukacyjnych związanych z innowacyjnością, ochroną środowiska i zmianami klimatu

 

Cel szczegółowy III.4: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie III.4.1: Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania integracyjne, w tym doradztwo i szkolenia

Cel ogólny IV: Wzmocnienie więzi i współpracy społeczności Podbabiogórza 

Cel szczegółowy IV.1: Podnoszenie kwalifikacji zespołu wdrażającego

Przedsięwzięcie IV.1.1: Systematyczne zwiększanie wiedzy i umiejętności zespołu wdrażającego LSR

Cel szczegółowy IV.2: Aktywizacja społeczności w zakresie RLKS

Przedsięwzięcie IV.2.1: Zwiększanie wiedzy i umiejętności potencjalnych beneficjentów  w zakresie wdrażania LSR

Cel szczegółowy IV.3: Nawiązywanie współpracy i zacieśnianie więzi pomiędzy lokalnymi grupami działania

Przedsięwzięcie IV.3.1: Realizacja projektów współpracy LGD

Cel szczegółowy IV.4: Wykorzystanie lokalnych walorów dla rozwoju obszaru Podbabiogórza

Przedsięwzięcie V.4.1: Promowanie obszaru działania LGD, lokalnych twórców i organizacji

Cel szczegółowy IV.5: Monitorowanie i ewaluacja wdrażania LSR

Przedsięwzięcie IV.5.1: Badanie nad obszarem LSR

Cel szczegółowy IV.6: Sprawne funkcjonowanie Biura Zarządu LGD

Przedsięwzięcie IV.6.1: Funkcjonowanie Biura Zarządu LGD

Poziom dofinansowania w ramach LSR „Podbabiogórze” kształtuje się następująco:

lgd tabela

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców obszaru działania LGD, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli grup defaworyzowanych na indywidualne konsultacje i doradztwo, którego bezpłatnie udzielają pracownicy Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” od poniedziałku do piątku w siedzibie Biura Zarządu, bądź pod numerami telefonów 33/874-41-72, 667-609-609 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

                              W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

                                                             Prezes Danuta Kawa

Do pobrania:

a)      Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020

 http://www.lgdpodbabiogorze.pl/pliki_lgd/LSR%20Podbabiog%c3%b3rze%2006.06.2016%20r.%20zatwierdzona%20przez%20UMWM.pdf

b)      Harmonogram naboru wniosków na lata 2014-2020

 http://www.lgdpodbabiogorze.pl/pliki_lgd/Za%c5%82%c4%85cznik%20nr%202%20do%20Umowy%20ramowej%20Harmonogram%20nabor%c3%b3w%20wniosk%c3%b3w.pdf