Zarządzenie Nr 39/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie:      ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku  o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183) Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w 2021 roku, wynikający z Uchwały Nr XVIII/157/2020  Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 października 2020 roku  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2021 rok .

§ 1.Rodzaj zadań

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.). 
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2021 roku organizacjom pozarządowym  i  uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Zlecenie realizacji zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z przekazaniem środków finansowych na dofinansowanie jego realizacji.
 4. W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami określonymi  w art. 2 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 5. Środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są zabezpieczone w budżecie Miasta Jordanowa w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 6.  Konkurs  obejmuje  zadania  określone  w  Załączniku   do  Uchwały Nr XVIII/157/2020  Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.:

Organizowanie zajęć muzycznych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa w ramach profilaktyki uzależnień w zakresie zagospodarowania czasu wolnego:

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na  realizację  zadania  objętego niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte w  uchwale budżetowej na rok 2021 do kwoty 4.000 zł.

 

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadań

 1. W ramach realizacji zadań wymienionych w § 1, pkt. 6  wspierane będą następujące przedsięwzięcia określone w Uchwale Nr XVIII/157/2020  Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.: „ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA JORDANOWA W RAMACH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO”
  Kwota dofinansowania: 4.000 zł.
  Warunki realizacji zadania:
  1. zorganizowanie zajęć muzycznych (warsztatów) dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa- w ramach zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a zwłaszcza promocji zdrowego stylu życia oraz dostarczania wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek;
  2. warsztaty, zorganizowanie przedsięwzięcia artystycznego dla uczestników zadania oraz mieszkańców Miasta;
  3. organizowanie i prowadzenie ww. zajęć ma być związane z realizacją programów profilaktyki uniwersalnej opartych na skutecznych strategiach oddziaływań w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych
  4. wsparciem zostanie objęte zadanie, które będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy maksimum do dnia 10.12.2021 r.;
  5. zadanie dotyczy wyłącznie mieszkańców Miasta Jordanowa;
  6. oferent powinien dysponować lokalem odpowiednim do prowadzenia zajęć oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą  do wykonywania zadania (wykształcenie muzyczne i pedagogiczne);
  7. oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zajęć;
  8. wymagane jest doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze na rzecz lub we współpracy z JST (w minimum ostatnich dwóch latach)
  9. wpływ zadania na rozwój dotychczasowych form edukacyjno-muzycznych na terenie Miasta z uwzględnieniem elementów patriotyzmu regionalnego.
 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z ich realizacją i dotyczą wyłącznie mieszkańców Miasta Jordanowa.
 3. Koszty administracyjne (np. czynsz, media, obsługa księgowa, koordynacja zadania) nie mogą przekraczać 20%  kwoty dotacji.
 4. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 5. W trakcie realizacji zadań, zleceniobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na:
  1. zgodne z zawartą umową realizowanie zadań merytorycznych i prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,
  2. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych, i sprawozdań merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.
 6. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
  1. zakup gruntów;
  2. działalność gospodarczą;
  3. działalność polityczną i wyznaniową;
  4. pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy;
  5. pokrycie deficytu działalności organizacji;
  6. pokrycie kar, grzywien, odsetek od zadłużenia;
  7. realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji  w wysokości  wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej  w ofercie.
 8. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a beneficjent podejmuje się realizacji zadania, wówczas może on zmniejszyć zakres rzeczowy zadania zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania i deklarowaną kwotę środków własnych w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie.
 9. Zarządzenie  Burmistrza  Miasta Jordanowa o wynikach  konkursu  ofert  jest podstawą do zawarcia pisemnej  umowy  ze Zleceniobiorcą -  podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
 10. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w  umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta Jordanowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.
 11. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  2. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  3. złożenia sprawozdania z całości realizacji zadania publicznego zgodnie z ustawą o  zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183).
  4. każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy w formie pisemnego aneksu do umowy.
 12. Środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem lub zaktualizowanym kosztorysem. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w  sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w  odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej, niż 20 %, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. suma przesunięć nie może przekraczać 10% środków dotacji,
  2. środki nie mogą zwiększać wartości wydatków na wynagrodzenia i honoraria osób biorących udział w realizacji zadania,
  3. przesunięcia nie mogą zwiększać wartości kosztów obsługi zadania wskazanych w  umowie na realizację zadania
 13. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansach publicznych Miasto Jordanów zlecając zadanie publiczne nadzoruje prawidłowość wydatkowania przekazanych środków pod względem racjonalności, celowości, gospodarności i legalności ich wydatkowania oraz spełnienie zasad, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
 14. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa będą przetwarzane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 91700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  1. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Cyprych-Waligóra, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu (ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert, podpisanie umowy z wybranymi w Konkursie Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO;
  2. obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, wynika z przepisów prawa, tj. z art. 13-19 UoDPPioW oraz rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
  3. w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, które to osoby zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym w ofercie, z zachowaniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO. 17.4. Oferent ma obowiązek poinformowania osób, których dane osobowe będą zawarte w ofercie, tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie, o następujących kwestiach: Zgodnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO informuje się, że:
   1. dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 91700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Cyprych-Waligóra, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw.
  4. Pani/Pana dane osobowe:……………………. pochodzą z Oferty złożonej przez ……….. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa.

§ 4.Kryteria oceny ofert

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem  formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Jordanowa odrębnym zarządzeniem.
 2. W trakcie oceny formalnej Komisja Konkursowa sprawdza czy:
  1. oferta została złożona przez podmiot uprawniony;
  2. oferta została wypełniona kompletnie i czytelnie, na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia w terminie określonym w § 5;
  3. oferta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu;
  4. oferta jest kompletna tj. zawiera wszystkie wymagane załączniki.
 3. Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych: uzupełnienie brakujących załączników, podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji, w której organizacja jest reprezentowana przez jedną osobę), uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów w terminie niezwłocznym wskazanym przez Komisję Konkursową.
 4. Jeżeli oferta spełnia warunki formalne zostaje dopuszczona do oceny merytorycznej.
 5. Przy opiniowaniu  ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1.   merytorycznymi (skala ocen od 0-35):
   1. zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem;
   2. ilość godzin zajęć, warsztatów, / ilość osób objętych realizacją zadania;
   3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,
   4. atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
   5. znaczenie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.
  2. finansowymi (skala ocen od 0-30):
   1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowegoi zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych celów,
   2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   4. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszyi pracę społeczną członków;
   5. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
  3. organizacyjnymi (skala od 0-35):
   1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
   2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
   3. dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy w okresie ostatnich 3 lat,
   4. rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych
 6. Ocena końcowa danej oferty jest  średnią sumy z ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 100 pkt).
 7. Oferty nie obejmujące zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 50 punktów zostaną odrzucone.

 

§ 5.Miejsce i termin składania ofert oraz sposób złożenia dokumentów

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, ul.  Rynek 1, 34-240 Jordanów lub przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 listopada 2021 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu). Druki ofert można pobrać na stronie internetowej www.jordanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w zamkniętej, opisanej kopercie, na której należy umieścić pieczęć lub adnotację dot. nazwy podmiotu oraz dopisek „Konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” wraz z nazwą zadania.

§ 6.Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 1. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Jordanowa propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, ich liczbę, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia ofert, w formie protokołu.
 2. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Jordanowa w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z pracy Komisji. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie www.jordanow.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1.

 

§7.Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

 1. Od wyników konkursu można się odwołać do Burmistrza Miasta Jordanowa w terminie  7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w § 6.
 2. Burmistrz Miasta Jordanowa w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
  1. powierzyć realizację zadania,
  2. zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu, których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,
  3. podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

§ 8.Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapewnienie wkładu własnego w  wysokości co najmniej 10 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Za wkład własny uznaje się środki finansowe oraz wkład osobowy w postaci pracy społecznej – nie uznaje się wkładu rzeczowego.

§ 9.Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą  i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 6. Program profilaktyczno-terapeutyczny (opis działań terapeutycznych i profilaktycznych realizowanych w trakcie zadania);
 7. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, przy których udziale realizowane będzie zadanie publiczne.
 8. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:, ,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań– podstawa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września  2015 r.  o zdrowiu publicznym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183).

§ 10. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Burmistrz Miasta Jordanowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu składania ofert i  terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania oferta (ODF, 24KB)