Zarządzenie Nr 55/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 09 grudnia 2021 r.

w sprawie:  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),  oraz art. 15 ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXV/238/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa z zakresu wspieraniarodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie ww. zadania publicznego w  roku 2022 następującemu podmiotowi:

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

Nazwa zadania: „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i  młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku”

Przyznana kwota dotacji: 200.000,00 zł

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022, dział – 855, rozdział – 85504- wspieranie rodziny.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.