Zarządzenie Nr 15/2023
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 03 marca 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) zarządzam, co następuje:

 § 1.

1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023.

2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023następującemu podmiotowi:

Zadanie: „Udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w  rodzinie.” Kwota dofinansowania 6.000,00 zł.

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

Nazwa zadania: Udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.”

Przyznana kwota dotacji: 6.000,00 zł.

 § 2.

Środki na realizację zadania określonego w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2023 w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.


 § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.