Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2h, ust. 2j
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.
  2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w  roku 2023 następującym podmiotom:

 1)     Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Jordanów ul.  Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.
Nazwa zadania: „Pośród chaosu… – Rajd Kamyk.”
Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)


2)     Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,”  ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.
Nazwa zadania: ”Na Beskidzkim szlaku na sportowo”
Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

3)     Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie,
ul. Kolejowa 114, 34-240 Jordanów.
Nazwa zadania: „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Jordanowa”.
Przyznana kwota dotacji: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

4)     Ochotnicza Straż Pożarna  w Jordanowie, ul. Mickiewicza 1, 34-240 Jordanów.  Nazwa zadania: „Przygotowanie drużyn sportowych OSP Jordanów do zawodów sportowo-pożarniczych rangi powiatowej i wojewódzkiej, które są eliminacjami do zawodów ogólnopolskich”
Przyznana kwota dotacji: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

5)     Uczniowski Klub Sportowy „Delta” w Jordanowie,
ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.
Nazwa zadania: „Sport, rekreacja i dobra zabawa” z UKS Delta.
Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 
§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2023 w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 § 3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Komisji Konkursowej.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.