Zarządzenie Nr 50/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 16.04.2020 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 15 ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688.) zarządzam co następuje

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.
 2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 następującym podmiotom:
  1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Jordanów
   Nazwa zadania: „Jesienne harcerskie spotkania sportowe”
   Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
  2. Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie
   Nazwa zadania: Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Jordanowa.
   Przyznana kwota dotacji: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
  3. Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji” w Jordanowie
   Nazwa zadania: „Rajd pamięci- na szlaku Bohaterów Września 1939 roku”
   Przyznana kwota dotacji: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie
   Nazwa zadania: „Przygotowanie drużyn sportowych OSP Jordanów do zawodów sportowo-pożarniczych rangi gminnej, powiatowej oraz wojewódzkich.”
   Przyznana kwota dotacji: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
  5. Uczniowski Klub Sportowy „Delta” w Jordanowie
   Nazwa zadania: „Sport, rekreacja i dobra zabawa” z UKS Delta Jordanowa
   Przyznana kwota dotacji: 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2020 w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski