Zarządzenie Nr 68/2020

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie:   Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku  o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w 2020 roku, wynikający z Uchwały Nr XI/91/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 listopada 2019 roku  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2020.

§ 1.

Rodzaj zadań

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.).

2. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie w 2020 roku organizacjom pozarządowym  i uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 3. Zlecenie realizacji zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z przekazaniem środków finansowych na dofinansowanie jego realizacji.

4. W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami określonymi  w art. 2 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

5. Środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są zabezpieczone w budżecie Miasta Jordanowa w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

6. Konkurs  obejmuje  zadania  określone  w  Załączniku   do  Uchwały Nr XI/91/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 listopada 2019 roku  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020:

„Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jordanowa z zakresu piłki nożnej w ramach profilaktyki uzależnień w zakresie zagospodarowania czasu wolnego”.

§ 2.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na  realizację  zadań  objętych niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte
w uchwale budżetowej na rok 2020 do kwoty 25.000 zł.

§ 3.

Terminy i warunki realizacji zadań

1. W ramach realizacji zadań wymienionych w § 1, pkt. 6  wspierane będą następujące działania określone w Uchwale Nr XI/91/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 listopada 2019 roku  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020:

ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z  TERENU MIASTA JORDANOWA. Dodatkowe zajęcia i treningi sportowe w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jordanowa. Kwota dofinansowania:25.000 zł.

Warunki realizacji zadania:

Celem zadania jest wspieranie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Miasta Jordanowa poprzez:

a) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki nożnejdla dzieci i młodzieży- w ramach zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a zwłaszcza promocji zdrowego stylu życia oraz dostarczania wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek;

b) prowadzenie dodatkowych sportowych treningów piłki nożnej, związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego, których celem jest ukierunkowanie mieszkańców Jordanowa na bezpieczne formy aktywności z dala od uzależnień  oraz zagrożeń dla zdrowia psychicznego; c) wsparciem zostanie objęte zadanie, które będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.;

d) organizowanie i prowadzenie ww. zajęć ma być związane z realizacją programów profilaktyki uniwersalnej opartych na skutecznych strategiach oddziaływań w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych;

e) oferent powinien dysponować doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą  do wykonywania zadania;
f) oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z prowadzonych zajęć.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z ich realizacją i dotyczą wyłącznie mieszkańców Miasta Jordanowa.

3. Koszty administracyjne (np. czynsz, media, obsługa księgowa, koordynacja zadania) nie mogą przekraczać 15%  kwoty dotacji.

4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

5. W trakcie realizacji zadania, zleceniobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na:

a) zgodne z zawartą umową realizowanie zadań merytorycznych i prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,

b) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych, i sprawozdań merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

6. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
a) zakup gruntów,
b) działalność gospodarczą,
c) działalność polityczną  i wyznaniową
d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

e) pokrycie  deficytu działalności organizacji,

f) pokrycie kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
g) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji  w wysokości  wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

8. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a beneficjent podejmuje się realizacji zadania, wówczas może on zmniejszyć zakres rzeczowy zadania zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania i deklarowaną kwotę środków własnych w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie.

9. Zarządzenie  Burmistrza  Miasta Jordanowa o wynikach  konkursu  ofert  jest podstawą do zawarcia pisemnej  umowy  ze Zleceniobiorcą -  podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

10. Podmiot wyłoniony w konkursie, przyjmuje zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia i zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 z późn. zm.) a Burmistrz Miasta Jordanowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.

11. Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

a)  korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

b) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

c) złożenia sprawozdania z całości realizacji zadania publicznego zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.).

d)  każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy w formie pisemnego aneksu do umowy.

12. Środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem lub zaktualizowanym kosztorysem. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu
 z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej, niż 20 %, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a) suma przesunięć nie może przekraczać 10% środków dotacji,

b) środki nie mogą zwiększać wartości wydatków na wynagrodzenia i honoraria osób biorących udział w realizacji zadania,

c) przesunięcia nie mogą zwiększać wartości kosztów obsługi zadania wskazanych w umowie na realizację zadania

13. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansach publicznych Miasto Jordanów zlecając zadanie publiczne nadzoruje prawidłowość wydatkowania przekazanych środków pod względem racjonalności, celowości, gospodarności i legalności ich wydatkowania oraz spełnienie zasad, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2019, poz.869 z późn. zm.).

14. Zleceniodawca zastrzega możliwość wybrania przez Komisję Konkursową wyłącznie jednej oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert przez członków Komisji Konkursowej.

§ 4.

Kryteria oceny ofert

1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem  formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Jordanowa odrębnym zarządzeniem.

2. W trakcie oceny formalnej Komisja Konkursowa sprawdza czy:

a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony;

b) oferta została wypełniona kompletnie i czytelnie, na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia w terminie określonym w § 5;

c) oferta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu;

d) oferta jest kompletna tj. zawiera wszystkie wymagane załączniki.

2. Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych: uzupełnienie brakujących załączników, podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji, w której organizacja jest reprezentowana przez jedną osobę), uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów w terminie niezwłocznym wskazanym przez Komisję Konkursową.

3. Jeżeli oferta spełnia warunki formalne zostaje dopuszczona do oceny merytorycznej.

4. Przy opiniowaniu  ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1) merytorycznymi (skala ocen od 0-35):

a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem;

b) ilość godzin zajęć, warsztatów/ ilość osób objętych realizacją zadania;

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,

d) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,

e) znaczenie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.

2) finansowymi (skala ocen od 0-30):

 a) budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych celów,

b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

d) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

e) odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania;

3) organizacyjnymi (skala od 0-35):

a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,

b) posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,

c) dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy w okresie ostatnich 3 lat,

d) rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych

5. Ocena końcowa danej oferty jest  średnią sumy z ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 100 pkt).

6. Oferty nie obejmujące zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 50 punktów zostaną odrzucone.

§ 5.

Miejsce i termin składania ofert oraz sposób złożenia dokumentów

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów lub przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Druki ofert można pobrać na stronie internetowej www.jordanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w zamkniętej, opisanej kopercie, na której należy umieścić pieczęć lub adnotację dot. nazwy podmiotu oraz dopisek „Konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

 

§ 6.

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert

 1.  Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  1. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Jordanowa propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, ich liczbę, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia ofert, w formie protokołu.
  2. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Jordanowa w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z pracy Komisji. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
  3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie www.jordanow.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1.

§7.

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

1. Od wyników konkursu można się odwołać do Burmistrza Miasta Jordanowa w terminie  7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w § 6.

2. Burmistrz Miasta Jordanowa w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

a) powierzyć realizację zadania,

b) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu, których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,

c) podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

§ 8.

Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapewnienie wkładu własnego w  wysokości co najmniej 10 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Za wkład własny uznaje się środki finansowe oraz wkład osobowy w postaci pracy społecznej – nie uznaje się wkładu rzeczowego.

§ 9.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2.  Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

3.Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą  i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

6. Program profilaktyczno-terapeutyczny (opis działań terapeutycznych i profilaktycznych realizowanych w trakcie zadania);

7. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, przy których udziale realizowane będzie zadanie publiczne.

8. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań– podstawa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września  2015 r.  o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.).

§ 10.

Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Burmistrz Miasta Jordanowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu składania ofert i  terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania.