Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r.  oraz Zarządzenia nr 77/2020 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 11 września 2020 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Konsultacje zostaną przeprowadzone  w dniach od 28 września  do 05 października  2020 roku.

Uwagi, opinie do dokumentu należy składać w formie:

  • elektronicznej poprzez formularz zgłoszenia uwag - do pobrania na stronie internetowej https://jordanow.pl, zakładka organizacje pozarządowe, który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez system konsultacji społecznych dostępny pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl ,
  • pisemnej poprzez formularz zgłoszenia uwag papierowy, który będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. nr 9.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach  poprzez zgłaszanie uwag do dokumentu. Chcielibyśmy poznać Państwa opinie, a także wykorzystać zaproponowane przez  Państwa wskazówki i uwagi, aby Program w jeszcze szerszym stopniu korespondował z Państwa działaniami. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie nie tylko usprawnienie naszej dotychczasowej współpracy , ale również poszerzenie jej o  nowe formy działania.

Projekt Uchwały, formularz zgłaszania uwag zamieszczone zostaną w dniu 28 września 2020 r. na stronie internetowej urzędu Miasta Jordanowa https://jordanow.pl, w Systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl, oraz  będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa , pok. nr 9.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

Załączniki do pobrania.


ZARZĄDZENIE Nr 77/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
 z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r.w sprawieokreślenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządza się, co następuje:

§ 1. Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

§ 2. Przedmiot konsultacji

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Miasta Jordanowa na temat  projektu programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2021.

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele działających na terenie Miasta Jordanowa organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

§ 3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 28 września 2020 roku do  05 października 2020 roku.

§ 4. Forma konsultacji

1.Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej w postaci formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Miasta Jordanowa oraz dostępnego w siedzibie Urzędu.

2. Uwagi i opinie dotyczące projektu programu współpracy należy zgłaszać na piśmie, drogą pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w dniu 28 września 2020 r. na stronie internetowej Miasta Jordanowa https://jordanow.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz będzie dostępny w Urzędzie Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek  1, pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 28.09.2020 r. do 05.10.2020 r., do godz.16.30 , w Sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1  lub przesłać pocztą albo emailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub poprzez system konsultacji społecznych dostępny pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl, Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać „Konsultacje program współpracy 2021” .

5. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).

6. Wyznaczona przez Burmistrza Miasta Jordanowa komórka/jednostka organizacyjna Urzędu Miasta lub jednostka organizacyjna Miasta, rozpatruje w/w opinie, uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrza Miasta Jordanowa.

7. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem właściwej merytorycznie komórki/jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa lub jednostki organizacyjnej Miasta, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

8. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pok.nr 9, osoba do kontaktu Alicja Mentel -Wanciura.

§ 5. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Jordanowa odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy.

§ 6. Postanowienia końcowe

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.