Statut Osiedla Miasta Jordanowa:
Uchwała Nr VIII/50/2003 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Osiedla Miasta (Dz.Urz. WM z 2003 r. Nr 263, poz. 3098)
- zmieniona Uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Osiedla Miasta Jordanowa (Dz.Urz.WM z 2019 r. poz. 1664).

 UCHWAŁA Nr VIII/50/2003

RADY MIASTA JORDANOWA

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie utworzenia Osiedla Miasta Jordanowa.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm../ oraz § 14 ust. 24 Statutu Miasta Jordanowa /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 13, poz. 204 z 2003 r./ - Rada Miasta Jordanowa

uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się jednostkę pomocniczą Miasta Jordanowa w postaci OSIEDLA MIASTA JORDANÓW.

§ 2

Zakres działania Osiedla Miasta Jordanów określa jego Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci  moc  uchwała  nr V/53/94 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 października 1994 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Jordanowa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA JORDANOWA

Kazimiera Czarniak