BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze SEKRETARZA MIASTA JORDANOWA

 • Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek1, 34-240 Jordanów

 • Stanowisko pracy:

Sekretarz Miasta Jordanowa

 • Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Wykształcenie wyższe, preferowane: administracyjne lub prawnicze lub ekonomiczne;
 • Staż pracy: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019r. poz.1282 ze zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • Znajomość regulacji prawnych w szczególności :

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020.713)

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r.           poz.1282 z póź. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 z póź. zm.);

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2176 z póź. zm.)

 • Wysoka kultura osobista
 • Biegła obsługa komputera (pakiet Office),
 • Umiejętność zarządzania
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zdolność podejmowania decyzji
 • Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • Dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność.
 • Inne uprawnienia, dodatkowe certyfikaty,
 • Zadania wykonywane na stanowisku:
 • Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 • Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, opracowanie projektów zmian Statutu, regulaminów, zarządzeń oraz projektów organizacji stanowisk pracy,
 • Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa oraz przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo-chronionej,
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, obiegiem informacji w Urzędzie oraz pomiędzy Urzędem a jednostkami organizacyjnymi,
 • Organizacja współpracy z administracyjną samorządową w powiecie i województwie, z sąsiednimi gminami, instytucjami, organizacjami poza rządowymi,
 • Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań Urzędu,
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń wydawanych przez Burmistrza oraz zbioru przepisów gminnych,
 • Zapewnienie prawidłowej obsługi klientów Urzędu, sprawowanie nadzoru w zakresie załatwiania skarg i wniosków,
 • Prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej,
 • Nadzór nad właściwym przygotowaniem materiałów pod obrady rady miasta,
 • Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem pracowników Urzędu Miasta,
 • Organizowanie narzędzi informatycznych niezbędnych do prawidłowej pracy Urzędu, nadzór nad racjonalnym i prawnym ich wykorzystaniem,
 • Nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej oraz BIP,
 • Koordynacja i organizacja sprawa związanych z wyborami, referendami i spisami,
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 • Informacja o warunkach pracy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pełny wymiar czasu pracy,
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie,
 • Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • Życiorys/CV/
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.)
 • Kopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 • Oświadczenie kandydata o następującej treści: ”Oświadczam że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

      z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

w dotychczasowych miejscach zatrudnienia i nauki w celu potwierdzenia spełnienia      warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii.

 

 • Dodatkowe informacje:
 • Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • Do przedłożonych dokumentów kandydat powinien dołączyć wypełniony

      załącznik nr 2. Załącznik nr 2

 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 • Przebieg postępowania w sprawie naboru:

a). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

 • osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Urzędu (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów pok. Nr 5- sekretariat) lub
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów z dopiskiem:

”Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Jordanowa” w terminie do dnia 09 sierpnia 2021r. do godz.14.00.

 • Inne informacje:
 • Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

-   I    etap  - analiza formalna dokumentów;

- II etap - merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej( http://bip.malopolska.pl/umjordanow) oraz na tablicy Informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
 • Dokumenty kandydatów zawierające braki albo oferty, które wpłyną po wskazanym w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane można będzie je odebrać osobiście (za potwierdzeniem) w Urzędzie Miasta w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Załączniki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jordanowa