Nabór pracowników

Lista kandydatów spełniających

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie

 1. Jan Hanusiak, miejsce zamieszkania: Jordanów

Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski

Informacja o unieważnieniu naboru

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze -

„Podinspektor w referacie inwestycji, rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa”

Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze I etatu: „Stanowisko Podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszu - „Eko-doradca” Urzędu Miasta Jordanowa”, ogłoszony Zarządzeniem nr 13/2022 z dnia 28.02.2022r.

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski

Jordanów 31.03.2022r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.

I. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

 1. Wymagania obowiązkowe:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. wykształcenie wyższe;
  3. posiada udokumentowany co najmniej 3 - letni staż pracy w samorządowych instytucjach kultury;
  4. przedstawienie autorskiego programu działania i rozwoju Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie na okres 3 lat przy uwzględnieniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych;
  5. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
  6. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym bez przeciwwskazań;
  7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  8. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  9. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w obszarze edukacji lub turystyki i sportu;
  2. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
  3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
  4. predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;
  5. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;
  6. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu;
  7. znajomość historii Miasta Jordanowa;
  8. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
  9. prawo jazdy kat. B.

II. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów;
 2. zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 5 lat;
 3. pełny wymiar czasu pracy;
 4. przewidywany termin zatrudnienia – 1 czerwca 2022 r.

III. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie;
 2. pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie;
 3. wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;
 4. udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora;
 5. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
 6. opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi;
 7. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;
 8. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie – list motywacyjny;
 2. pisemny, autorski program działania Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie;
 3. CV osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 6. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289);
 10. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

V. Składanie dokumentów:

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie " w terminie do 25.04.2022 r. do godz. 12:00 na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów lub przesłać listownie na adres urzędu.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta Jordanowa. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Jordanowa:
  • I etap- analiza formalna dokumentów;
  • II etap- merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i/ lub rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub emailem (na podany adres) o terminie przeprowadzenia II etapu.
 4. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Burmistrza Miasta Jordanowa o powołaniu Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie, nastąpi w ciągu 14 dni po upływie składania ofert;
 5. Lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/umjordanow), stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa,
 6. Dokumenty kandydatów zawierające braki albo oferty, które wpłyną po wskazanym w ogłoszeniu terminie można będzie odebrać osobiście (za potwierdzeniem) w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/umjordanow), stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa.
 8. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie, w tym jego planów finansowych i rzeczowych na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, oraz innych ogólnych informacji na temat jego działalności - w tym celu należy skontaktować się z sekretariatem Urzędu Miasta Jordanowa tel. 18 26 91 700.

Załączniki:

 1. Obowiązek informacyjny przy rekrutacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (pdf, 324KB)
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf, 144KB)
 3. Zarzadzenie BM nr 19.2022 ogloszenie konkursu dyrektor CKiBM (pdf, 100KB)
nabór na wolne stanowisko pracy

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w urzędzie Miasta Jordanowa Rynek 1, 34-240 Jordanów.

Stanowisko podinspektora w referacie inwestycji, rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy – eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa

1. Wymagania niezbędne na stanowisku:

a) obywatelstwo polskie

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: techniczne, ekonomiczne)

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

f) Znajomość regulacji prawnych, w szczególności:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2129 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282 z późn. zm.);
 • Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wprowadzonego w drodze uchwały Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. 2020.6337).

2. Wymagania dodatkowe na stanowisku:

a. Wysoka kultura osobista

b. Biegła obsługa komputera (pakiet Office),

c. Umiejętność pracy w zespole,

d. Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji,

e. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność.

f. Umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego,

g. Umiejętność zarządzania projektami,

h. Staż pracy w jednostkach administracji publicznej

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Realizacja zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, prowadzonych w Urzędzie Miasta Jordanowa, które służą wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w szczególności:

- doradztwo dla mieszkańców w zakresie technologii OZE, źródeł ogrzewania, programów dofinansowania i wymagań uchwały antysmogowej,

- prowadzenie edukacji ekologicznej na poziomie lokalnym w zakresie ochrony powietrza,

- obsługa programu Czyste Powietrze, inicjowanie i obsługa inwestycji w zakresie programu Stop Smog;

2.Aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,

3.Nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,

4.Pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,

5.Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,

6.Zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych - stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,

7.Kontrole palenisk zarówno interwencyjne jak i planowane w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,

8.Współpraca ze stanowiskiem Inspektora ds. ochrony środowiska,

9.Pozostałe zadania wykonywane w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy:

a) Przygotowywanie zleceń na wykonywanie dokumentacji inwestycji i nadzorowania procesu,

b) Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,

c) Udział w przekazywaniu placów budowy i odbiorze robót,

d) Przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

e) Zgłaszanie organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

f) Prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami w sprawach z obszaru inwestycji, obsługa klienta oraz współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań,

g) Podejmowanie działań w zakresie promocji projektów inwestycyjnych i remontowych,

h) Praca w komisjach przetargowych w przypadku wyznaczenia przez przełożonego na członka komisji,

10.Nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,

11.Wprowadzanie zawartych umów, zleceń, faktur, rachunków i innych dokumentów do programu KSAT.

12.Sporządzaniu dokumentacji po zakończeniu inwestycji w celu przekazania do majątku gminy.

13 Analizowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie działania stanowiska.

14.Sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu działania stanowiska pracy na dany rok budżetowy i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

15.Prowadzenie na swoim stanowisku teczek akt (spraw) zgodnie z niniejszym zakresem obowiązków wg zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej oraz archiwizacja akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.Wykonywanie innych zadań zgodnie z zakresem czynności oraz zleconych przez przełożonego.

4. Warunki pracy:

1) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat

2) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

3) Bezpośredni kontakt z klientami,

4) Praca w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów (budynek piętrowy bez windy),

5) Praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje także wyjazdy i pracę w terenie,

6) Pierwsza umowa na czas określony, następnie możliwość jej przedłużenia lub zawarcia umowy na czas nieokreślony, W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) kwestionariusz osobowy / list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5) Oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

6) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z wzorem załączonym do ogłoszenia,

8) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

 • w zamkniętej kopercie  w siedzibie Urzędu (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów pok. Nr 5- sekretariat) lub
 • pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

z dopiskiem:  ”Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy – Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowaw terminie do dnia 14.03.2022 r. do godz. 10.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Jordanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:

 • Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

- I etap- analiza formalna dokumentów;

-II etap- merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i/ lub rozmowy kwalifikacyjnej,

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie  lub mailowo (na podany adres) o terminie przeprowadzenia II etapu.
 • Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/umjordanow) oraz na tablicy Informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
 • Dokumenty kandydatów zawierające braki albo oferty, które wpłyną po wskazanym w ogłoszeniu terminie  można będzie odebrać osobiście (za potwierdzeniem) w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa.

Załączniki:

Nabór na staż

Chcesz odbyć staż w Urzędzie Miasta Jordanowa?

Urząd Miasta Jordanowa ogłasza nabór na staż w Referacie Inwestycji Rozwoju Gospodarczego na stanowisku pomoc administracyjna.

Jeśli posiadasz cechy takie jak:  Komunikatywność, dążenie do rezultatów, wysoka kultura osobista, otwartość na zmiany, elastyczność, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole – sprawdź naszą ofertę!

Staż z urzędu pracy: TECHNIK (BUDOWNICTWA)/PRACOWNIK BIUROWY

 Archiwizacja dokumentów wydziału

 

 • Archiwizacja dokumentów wydziału
 • Przekazywanie korespondencji między referatami
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Redagowanie pism
 • Przygotowywanie korespondencji do wysyłki na zewnątrz
 • Kompletowanie dokumentacji
 • Wprowadzanie danych do programów komputerowych
 • Czynny udział w pracach zespołowych w wydziale
 • Pomoc w bieżących pracach referatu.

 

Wymagania:

 • Osoba musi być zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule „STAŻ”