Nabór pracowników

Informacja o unieważnieniu

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko Urzędnicze - „Podinspektor w referacie inwestycji, Rozwoju Gospodarczego I Pozyskiwania Funduszy Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa”

Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze I etatu: „Stanowisko Podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszu - „Eko-doradca” Urzędu Miasta Jordanowa”, ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa w dniu 30.08.2021r.

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie IRG- „Eko-doradca” Urzędu Miasta Jordanowa

 1. Maria Dąbrowska - miejsce zamieszkania Spytkowice
 2. Agata Sarna - miejsce zamieszkania Jordanów

Burmistrz

Andrzej Malczewski

Informacja o wyniku naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Jordanowa został wybrany Pan Piotr Pudo  zamieszkały w Jordanowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wymagany staż pracy, długoletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej oraz odbył pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.  

Jordanów dnia 13.09.2021r.

Burmistrz

Andrzej Malczewski

Nabór eko-doradca

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Jordanowa Rynek 1, 34-240 Jordanów

Stanowisko Podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy – Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa

 1. Wymagania niezbędne na stanowisku:
  1. obywatelstwo polskie
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: techniczne, ekonomiczne)
   Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.
  7. Znajomość regulacji prawnych, w szczególności:
   • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.);
   • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.);
   • Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2129 z późn. zm.);
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.);
   • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282 z późn. zm.);
   • Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wprowadzonego w drodze uchwały Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. 2020.6337).
 2. Wymagania dodatkowe na stanowisku:
  1. Wysoka kultura osobista
  2. Biegła obsługa komputera (pakiet Office),
  3. Umiejętność pracy w zespole,
  4. Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji,
  5. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność.
  6. Umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego,
  7. Umiejętność zarządzania projektami,
  8. Staż pracy w jednostkach administracji publicznej
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Realizacja zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, prowadzonych w Urzędzie Miasta Jordanowa, które służą wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w szczególności:
   • doradztwo dla mieszkańców w zakresie technologii OZE, źródeł ogrzewania, programów dofinansowania i wymagań uchwały antysmogowej,
   • prowadzenie edukacji ekologicznej na poziomie lokalnym w zakresie ochrony powietrza,
   • obsługa programu Czyste Powietrze, inicjowanie i obsługa inwestycji w zakresie programu Stop Smog;
  2. Aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,
  3. Nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
  4. Pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
  5. Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
  6. Zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych - stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,
  7. Kontrole palenisk zarówno interwencyjne jak i planowane w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
  8. Współpraca ze stanowiskiem Inspektora ds. ochrony środowiska,
  9. Pozostałe zadania wykonywane w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy:
   1. Przygotowywanie zleceń na wykonywanie dokumentacji inwestycji i nadzorowania procesu,
   2. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
   3. Udział w przekazywaniu placów budowy i odbiorze robót,
   4. Przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
   5. Zgłaszanie organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
   6. Prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami w sprawach z obszaru inwestycji, obsługa klienta oraz współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań,
   7. Podejmowanie działań w zakresie promocji projektów inwestycyjnych i remontowych,
   8. Praca w komisjach przetargowych w przypadku wyznaczenia przez przełożonego na członka komisji,
  10. Opis faktur i rachunków potwierdzających dostawę i/lub usługę na podstawie zawartych umów lub zamówień ogólnych zgodnie z zamówieniami publicznymi i regulaminem wewnętrznym Urzędu Miasta Jordanowa, sprawdzanie ich pod względem merytorycznym zgodnie z zawartymi umowami i zamówieniami.
  11. Wprowadzanie zawartych umów, zleceń, faktur, rachunków i innych dokumentów do programu KSAT.
  12. Sporządzaniu dokumentacji po zakończeniu inwestycji w celu przekazania do majątku gminy.
  13. Analizowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie działania stanowiska.
  14. Sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu działania stanowiska pracy na dany rok budżetowy i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  15. Prowadzenie na swoim stanowisku teczek akt (spraw) zgodnie z niniejszym zakresem obowiązków wg zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej oraz archiwizacja akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  16. Wykonywanie innych zadań zgodnie z zakresem czynności oraz zleconych przez przełożonego.
 4. Warunki pracy:
  1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat
  2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  3. Bezpośredni kontakt z klientami,
  4. Praca w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów (budynek piętrowy bez windy),
  5. Praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje także wyjazdy i pracę w terenie,
  6. Pierwsza umowa na czas określony, następnie możliwość jej przedłużenia lub zawarcia umowy na czas nieokreślony, W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poniżej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
  2. kwestionariusz osobowy / list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  5. Oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
  6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z wzorem załączonym do ogłoszenia,
  8. ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
  9. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.
 7. Miejsce i termin składania dokumentów
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :
  2. w zamkniętej kopercie  w siedzibie Urzędu (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów pok. Nr 5- sekretariat) lub
  3. pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  4. pocztą na adres: Urząd Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów
   z dopiskiem:  ”Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy – Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowaw terminie do dnia 10.09.2021 r. do godz. 10.00.
   Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Jordanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Inne informacje:
  1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
   • I etap- analiza formalna dokumentów;
   • II etap- merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i/ lub rozmowy kwalifikacyjnej,
  2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie  lub mailowo (na podany adres) o terminie przeprowadzenia II etapu.
  3. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/umjordanow) oraz na tablicy Informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
  4. Dokumenty kandydatów zawierające braki albo oferty, które wpłyną po wskazanym w ogłoszeniu terminie  można będzie odebrać osobiście (za potwierdzeniem) w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.
  5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa.

 

Załączniki:

 1. Obowiązek informacyjny przy rekrutacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 1

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Jordanowa (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów), reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa, dalej zwane „Administratorem”.

Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Administrator informuje, iż:

 1. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. art. 6 ust 1 lit. c RODO  w zw. z:
   1. art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
   2. ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   3. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018, poz. 2369)),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).
 3. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, lub
  2. przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
 6. Informujemy, iż mają Państwoprawo do: dostępu do Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO), usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO)  lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO), przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa (zgodnie z art. 21 RODO) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.
 9. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda

BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze SEKRETARZA MIASTA JORDANOWA

 • Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek1, 34-240 Jordanów

 • Stanowisko pracy:

Sekretarz Miasta Jordanowa

 • Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Wykształcenie wyższe, preferowane: administracyjne lub prawnicze lub ekonomiczne;
 • Staż pracy: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019r. poz.1282 ze zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • Znajomość regulacji prawnych w szczególności :

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020.713)

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r.           poz.1282 z póź. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 z póź. zm.);

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2176 z póź. zm.)

 • Wysoka kultura osobista
 • Biegła obsługa komputera (pakiet Office),
 • Umiejętność zarządzania
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zdolność podejmowania decyzji
 • Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • Dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność.
 • Inne uprawnienia, dodatkowe certyfikaty,
 • Zadania wykonywane na stanowisku:
 • Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 • Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, opracowanie projektów zmian Statutu, regulaminów, zarządzeń oraz projektów organizacji stanowisk pracy,
 • Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa oraz przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo-chronionej,
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, obiegiem informacji w Urzędzie oraz pomiędzy Urzędem a jednostkami organizacyjnymi,
 • Organizacja współpracy z administracyjną samorządową w powiecie i województwie, z sąsiednimi gminami, instytucjami, organizacjami poza rządowymi,
 • Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań Urzędu,
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń wydawanych przez Burmistrza oraz zbioru przepisów gminnych,
 • Zapewnienie prawidłowej obsługi klientów Urzędu, sprawowanie nadzoru w zakresie załatwiania skarg i wniosków,
 • Prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej,
 • Nadzór nad właściwym przygotowaniem materiałów pod obrady rady miasta,
 • Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem pracowników Urzędu Miasta,
 • Organizowanie narzędzi informatycznych niezbędnych do prawidłowej pracy Urzędu, nadzór nad racjonalnym i prawnym ich wykorzystaniem,
 • Nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej oraz BIP,
 • Koordynacja i organizacja sprawa związanych z wyborami, referendami i spisami,
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 • Informacja o warunkach pracy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pełny wymiar czasu pracy,
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie,
 • Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • Życiorys/CV/
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.)
 • Kopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 • Oświadczenie kandydata o następującej treści: ”Oświadczam że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

      z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

w dotychczasowych miejscach zatrudnienia i nauki w celu potwierdzenia spełnienia      warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii.

 

 • Dodatkowe informacje:
 • Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • Do przedłożonych dokumentów kandydat powinien dołączyć wypełniony

      załącznik nr 2. Załącznik nr 2

 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 • Przebieg postępowania w sprawie naboru:

a). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

 • osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Urzędu (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów pok. Nr 5- sekretariat) lub
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów z dopiskiem:

”Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Jordanowa” w terminie do dnia 09 sierpnia 2021r. do godz.14.00.

 • Inne informacje:
 • Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

-   I    etap  - analiza formalna dokumentów;

- II etap - merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej( http://bip.malopolska.pl/umjordanow) oraz na tablicy Informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
 • Dokumenty kandydatów zawierające braki albo oferty, które wpłyną po wskazanym w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane można będzie je odebrać osobiście (za potwierdzeniem) w Urzędzie Miasta w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Załączniki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jordanowa