Dnia 12 marca 2021 r. (piątek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027.
 3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu  ekonomicznego usamodzielnienia oraz  określenia zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych - będących w zakresie zadań własnych gminy.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Jordanów  i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2021 roku”.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
 10. Sprawozdanie z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 12. Sprawy bieżące.

Jordanów,  05.03.2021 r.