Drukuj

Dnia 18 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Prezentacja dotycząca możliwości udziału Miasta w klastrze energetycznym – przedstawiciel firmy DOEKO.
 3. Omówienie możliwości przystąpienia do rewitalizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
 4. Informacja na temat aktualnej sytuacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym na PSZOK-u).
 5. Stopień realizacji zadań zgłoszonych przez radnych.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Jordanowa w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jordanowa oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody i ustanowienia pomników przyrody w otoczeniu Kościoła w Jordanowie.
 12. Sprawy bieżące.

Jordanów, 11.03.2021 r.