Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Urzędu Miasta Jordanowa wprowadza się od dnia 29.03.2021 r. ograniczenia w działalności Urzędu do działań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, pozostających w kompetencji tut. Urzędu tj . rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym referatem.

Pozostałe zadania Urząd realizował będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Klientów.

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 26.03.2021 r.

Na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 512) zarządzam co następuje:

 §1.

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Urzędu Miasta Jordanowa wprowadza się od dnia 29.03.2021 r. ograniczenia
  w działalności Urzędu do działań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, pozostających w kompetencji tut. Urzędu, a wynikających z 21 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 512). Działania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych będą wykonywane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym referatem.
 2. Poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Urząd realizował będzie pozostałe zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Interesantów.
 3. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do siedziby Urzędu, przy czym powyższy zakaz nie dotyczy spraw, o których mowa jest
  w ust. 1 powyżej, jeżeli osobista wizyta w Urzędzie pozostaje konieczna, a działanie niemożliwe do podjęcia za pośrednictwem drogi elektronicznej lub korespondencyjnej.
 4. W przypadku prowadzonych postępowań zmierzających do udzielenia zmówienia publicznego, sesje otwarcia ofert przeprowadza się w siedzibie Urzędu, bez udziału przedstawicieli oferentów w drodze transmisji on-line. Przed przeprowadzeniem transmisji podaje się informację o jej terminie.
 5. Przyjmowanie wszelkiej korespondencji kierowanej do Urzędu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznych form komunikowania lub poprzez umieszczenie korespondencji (w zaklejonych kopertach) w skrzynce znajdującej się na zewnątrz, przed siedzibą Urzędu.
 6. Udzielenie odpowiedzi na skierowane do Urzędu podania następuje w drodze korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
 7. Kontakt w bieżących sprawach prowadzonych przez Urząd możliwy jest wyłącznie
  w drodze telefonicznej, elektronicznej lub korespondencyjnej.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację w BIP Urzędu Miasta Jordanowa, stronie internetowej Miasta Jordanowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.