Przy podziale administracyjnym Miasta została podpisana umowa użyczenia dotycząca budynku „Rynek 2” (22.04.1992r.), na podstawie której do nieodpłatnego  używania Gminie Jordanów została oddana część pomieszczeń na potrzeby statutowe działalności Gminy.

W § 7 umowy użyczenia Gmina zobowiązała się do  dokonywania wszelkich napraw, remontów bieżących i kapitalnych jakie okażą się w czasie trwania umowy.

W dniu 05.06.2000.r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu na wniosek Miasta została zawarta ugoda, na mocy której Gminie Jordanów pozostawiono w użyczeniu wyłącznie pomieszczenia pierwszego piętra oraz poddasza nieodpłatnie na czas określony - do czasu istnienia Gminy Jordanów, zaś pozostała część pomieszczeń wydanych na podstawie umowy użyczenia w 1992r. wróciła do Miasta. W pkt 7 ugody ustalono, że Miasto Jordanów zobowiązuje się do wykonywania remontów kapitalnych od  01.01.2000r. Wynikiem ugody
w dniu 30.06.2000r. zawarto nową umowę użyczenia.

Jednocześnie w 2014 r. Gmina Jordanów dokonała zakupu nieruchomości przy ul. Mickiewicza 3 z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy.  

Niezależnie od powyższego w dniu 15.02.2017r. Uchwałą Rady Miasta Jordanowa przyjęto Program Rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2017-2022. Wspomniany program został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą RPO dla Małopolski – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach programu operacyjnego, poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych Miasto złożyło wniosek (Tytuł projektu: Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców-modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku2 wraz renowacją plant jordanowskich).

W dniu 16.10.2018 r. w związku z rozpoczętą inwestycją j/w Miasto wezwało Gminę do zwrotu pomieszczeń przy ul. Rynek 2. Aby nie wchodzić w spór z Gminą Jordanów i nie utracić dofinansowania w dniu 19.12.2018.r. podpisano porozumienie w którym zawarte było, że Gmina Jordanów opuści lokale stanowiące przedmiot umowy użyczenia do dnia 19.12.2018.r. na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. W zamian, Miasto Jordanów  na podstawie nowej umowy dzierżawy wynajmie pomieszczenia na ul. Piłsudskiego 25 (Biblioteka Miejska) w terminie 6 miesięcy od podpisania porozumienia. Również w grudniu 2018r. w toku prac budowlanych zostały odkryte polichromie w w\w budynku i decyzją Konserwatora Zabytków Miasto podjęło starania o wpis odkrytych polichromii do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego. Decyzja w tym zakresie została wydana w maju 2019r.
W związku z tym odkryciem pierwotna koncepcja jak i termin realizacji inwestycji uległy zmianie na co wyraziła zgodę Instytucja Zarządzająca. O tym fakcie Miasto poinformowało  Gminę Jordanów.

Należy zaznaczyć, że Gmina Jordanów podejmowała nieskutecznie działania mające na celu niewydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji przy ul. Rynek 2 zarówno na etapie organu I instancji (Starostwo Powiatowe) jak i wnosząc odwołanie do Wojewody. Takie działania mogły spowodować wstrzymanie inwestycji i narazić Miasto na utratę środków unijnych.

Mimo kilku pism oraz spotkań Gmina Jordanów uchylała się od ustosunkowania się co do zmiany terminu zawarcia umowy najmu na pomieszczenia przy ul. Piłsudskiego 25. Podejmowane przez Miasto próby porozumienia z Gminą nie odniosły skutku, zaś Gmina złożyła pozew przeciwko Miastu o zapłatę rekompensaty za niemożność korzystania
z przedmiotu użyczenia .

Budynek „Rynek 2” nie jest własnością prywatną. Jest i pozostaje wyłączną własnością Miasta Jordanów. Z działań statutowych i wydarzeń kulturalnych które będą się w nim odbywać  mogą korzystać również mieszkańcy okolicznych wiosek i wszyscy inni goście.  Zaś o słuszności pozwu Gminy przeciwko Miastu zdecyduje sąd.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski