Zarządzenie nr 24/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 26.05.2021 r.

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020 Radzie Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020.

§ 2.

Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Raport do pobrania (PDF, 2.1MB)