Drukuj

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Miasta Jordanowa zostanie przeprowadzona w dniach 30.09.2021r. – 01.10.2021r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego /ul. płk T. Semika/ w Suchej Beskidzkiej. Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 8.10.2021r. a dzień rezerwowy wskazany jest na 11.10.2021r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Burmistrza wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku podlegają mężczyźni:

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane  zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt Burmistrzowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy inny termin  stawiennictwa.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.