Dnia 20 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,
w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja na temat odbioru nieczystości stałych z gospodarstw domowych i od prowadzących działalność gospodarczą za okres I półrocza 2021 r.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2021 r. w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody i ustanowienia pomników przyrody w otoczeniu Kościoła w Jordanowie.
  5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  6. Sprawy bieżące.

Jordanów,  13.09.2021 r.