Zarządzenie Nr 2/2023

Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 12.01.2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                       
            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                                                   Burmistrz Miasta Jordanowa 
                                                                                        Andrzej Malczewski


Do pobrania:
Wykaz  (pdf 320kb)