Dnia 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 
odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie pisma Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej w sprawie dofinansowania zakupu danych z archiwum w Wiedniu dotyczących żołnierzy z Jordanowa.
 3. Aktualna sytuacja dotycząca studni głębinowej S-2.
 4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego uregulowania sprawy zalewania działki nr 3622/1 przez wody rowu przydrożnego.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ewentualnej sprzedaży części działki nr 5972/12 położonej przy ul. Rynek.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ewentualnej sprzedaży części działki nr 6053/9 położonej przy ul. Mickiewicza.
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ewentualnej sprzedaży działki nr 2166/45 położonej przy ul. Kopernika.
 8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ewentualnego przyjęcia darowizny działki nr 1829/1 położonej przy ul. Bat. Chłopskich przez Miasto Jordanów.
 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ewentualnej zgody na zamianę części działki nr 5367 za część działki nr 1828 położonych przy ul. Bat. Chłopskich.
 10. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie części należności i rozłożenia na raty pozostałej należności głównej.
 11. Zaopiniowanie wniosku w sprawie rozłożenia na raty należności.
 12. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2019 roku.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Jordanów.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Suskiemu realizacji zadania z publicznego transportu drogowego.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Suskiego.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
 19. Omówienie planowanej rewitalizacji oświetlenia ulicznego.
 20. Rozpatrzenie pism i wniosków mieszkańców Jordanowa oraz radnych w sprawie wykonania zadań gospodarczych.
 21. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 13.09.2019 r.