Uprzejmie informuję, iż w dniu 24.12.2020 r. (Wigilia), Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny. W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

 

 Zarządzenie Nr 88/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 21.12.2020 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miasta Jordanowa za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

§ 2.

Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na numer telefonu dyżurującego.

§ 3.

Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.