Dnia 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Jordanowa w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na dofinansowanie projektu „Małopolski System Informatyczny”.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na modernizację pomieszczeń w budynku „Szpitalika” w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego.
  8. Informacja na temat inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie miasta.
  9. Sprawy bieżące.

Jordanów, 13.01.2021 r.