Ogłoszenia i komunikaty

Logo ratusz

Zarząd Osiedla Miasta Jordanowa zaprasza mieszkańców Miasta Jordanowa na ogólne zebranie w dniu 3 lutego 2020 roku /poniedziałek/ o godz.15.30 w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa

Tematyka zebrania:

  1. Omówienie spraw związanych z prawidłową segregacją odpadów komunalnych
  2. Wolne wnioski i zapytania

Za Zarząd
Krystyna Kołat

Logo ratusz

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Miasta Jordanowa zostanie przeprowadzona w dniach 13.02.2020r. – 14.02.2020r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego /ul. płk T. Semika/ w Suchej Beskidzkiej. Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 11.03.2020r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Burmistrza wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Rada Miasta

Dnia 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku/skargi mieszkańca na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  17.01.2020 r.

Logo dowód osobisty

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki, na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, w ramach Systemu Rejestrów Państwowych uruchomiło rejestr danych kontaktowych (RDK).

Rejestr danych kontaktowych będzie obsługiwany poprzez aplikację Źródło, e-usługę oraz zewnętrzne usługi sieciowe. Każdy pełnoletni obywatel, posiadający numer PESEL będzie mógł przekazać swoje dane kontaktowe do nowego rejestru, składając wniosek o dowód lub wniosek o przekazanie danych do rejestru.

Od dnia 12 stycznia 2020 roku w przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, posiadacz dowodu osobistego może zgłosić ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/31

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2467/1

List osobowosc roku

W dniu 08.01.2020 r. została przesłana informacja, iż Burmistrz Miasta Jordanowa Andrzej Malczewski otrzymał nominację Kapituły Redakcyjnej do tytułu Osobowość Roku 2019
w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Kandydatów do wyróżnienia nominuje kapituła redakcji „Gazety Krakowskiej” oraz „Dziennika Polskiego” pod przewodnictwem redaktora naczelnego Jerzego Sułowskiego.

Wszystkie informacje o plebiscycie Osobowość Roku 2019 można znaleźć pod adresem: https://gazetakrakowska.pl/osobowosc