Ogłoszenia i komunikaty

Porozienie WOT

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej (11 MBOT) z Krakowa podpisała porozumienie w sprawie współdziałania z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) w Krakowie. Przed żołnierzami pełniącymi terytorialną służbę wojskową czekają nowe możliwości i wyzwania szkoleniowe.

Porozumienie

W środę 5 maja 2021 r. Dowódca 11 MBOT płk Krzysztof GONCERZ podpisał porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania pomiędzy małopolską Brygadą, a KW PSP Krakowie reprezentowaną przez st. bryg. mgr inż. Piotra FILIPKA. Podpisane porozumienie otwiera nowe możliwości dla każdej ze stron
i pozwala na wdrożenie nowych rozwiązań szkoleniowo – organizacyjnych.

Porozumienie reguluje formy współdziałania i pozwala na organizowanie wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego i osobowego, wymianę doświadczeń oraz udostępnianie baz szkoleniowych. Ponadto dokument uregulował zasady współpracy w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska, a także prowadzenia akcji poszukiwawczych. Nowe możliwości szkoleniowe otwierają dla Brygady kolejne sposoby realizacji zadań z obszaru reagowania kryzysowego.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
www: www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
“Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

Moment podpisania porozumienia

Unieważnienie konkursu na mural

Zarządzenie nr 20/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 06.05.2021 r. 

w sprawie: unieważnienia konkursu na przygotowanie projektu muralu ściennego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.), zarządzam co następuje:

§ 1 Unieważnia się ogłoszony Zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 06.04.2021 r. konkurs na przygotowanie projektu muralu ściennego.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej.

§ 3 Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Święto konstytucji informacja o uroczystościach

Program uroczystości:

  • 10:00 - uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Jordanowie w intencji Ojczyzny oraz Jordanowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej
  • 11:15 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez Władze Miasta Jordanowa w miejscach ich pamięci.

Uczcijmy 230 rocznicę Uchwalenia Konstytucji poprzez wywieszenie Naszej flagi narodowej na swoich posesjach i domach już 2 maja w Dniu Flagi.

Kursy busów w weekend majowy

W dniach od 1 maja do 3 maja busy na trasach: Jordanów-Sucha Beskidzka, Jordanów-Rabka-Zdrój nie kursują.

Posiedzenie komisji rewizyjnej

Dnia 6 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji: