Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat do mieszkańców

Szanowni Państwo,

niniejszym wobec faktu, iż notorycznie na terenie Miasta Jordanowa dochodzi do incydentów, w których to śmieci (m.in. reklamówki, opakowania, odpady z gospodarstw domowych) z prywatnych nieruchomości mieszkalnych jak i miejsc prowadzonych działalności gospodarczych wyrzucane są do ulicznych koszy informuję, że:

 • Kosze uliczne ustawione w ciągach pieszych, pieszo–rowerowych czy przy placach zabaw oraz przystankach służą do pozostawienia odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po terenach miejskich.
 • Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Jordanowa z dnia 09.12.2019 r. § 3 ust. 2 pkt. 1) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wykonywanie obowiązków określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), a w szczególności poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem ilości odpadów oraz częstotliwości ich odbioru, chyba, że na mocy uchwały rady gminy obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Natomiast zgodnie z  4 w/w Regulaminu „mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących rodzajów odpadów komunalnych: odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
 • Zgodnie z art. 10 ust. 2 a Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Jordanowa z dnia 09.12.2019 r. i wyrzuca do koszy ulicznych odpady z gospodarstw domowych czy prowadzonej działalności gospodarczej popełnia wykroczenie.

SANKCJE KARNE:

 • 145 kodeksu wykroczeń stanowi, że „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
 • 154 kodeksu wykroczeń stanowi, iż „kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości (…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
 • Zgodnie z art. 162 kodeksu wykroczeń § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. Natomiast zgodnie z  2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

Należy pamiętać, że za wywóz odpadów odpowiedzialny jest ich właściciel i to on poniesie karę, jeśli odpady zostaną umieszczone w niewłaściwym miejscu.

Wszystkie osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższy Komisariat Policji jak również zgłosić to do Urzędu Miasta Jordanowa. Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia.

Jednocześnie informuję, że część obszaru Miasta Jordanowa jest objęta monitoringiem, dlatego też identyfikacja osób wyrzucających śmieci do koszy ulicznych nie stanowi problemu. Ponadto coraz częściej mieszkańcy wskazują z imienia i nazwiska osoby, które codziennie wyrzucają śmieci do koszy ulicznych.

Spółka informuje, że będą wszczynane postępowania karne w stosunku do wszystkich osób, które nie stosują się do obowiązujących przepisów i Regulaminu.

Dbajmy wspólnie o czystość i estetykę Naszego Miasta.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

AGP.746.1.2021

Jordanów, dnia: 07.06.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256)

Burmistrz Miasta Jordanowa

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Małgorzata Miłek złożony 19 stycznia 2020 r

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn.:

Rozbudowa mostu kolejowego od km 24,116 do km 24,133 zlokalizowanego w km 24,130 na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka,  dz. nr 5565/1, obr. 1 Jordanów,   j. ew. Jordanów

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy:AGP.746.1.2021) w Urzędzie Miasta Jordanowa, pokój 4a, ul. Rynek 1 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 18 2691711

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

 • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanów (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
 • na stronie miasta Jordanowa: jordanow.pl

Ponadto, na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa), informuje się, że:

 • Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),
 • Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
 • Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym (art. 33 § 2a Kpa),
 • Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • (art. 33 § 3 Kpa),
 • Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym (art. 33 § 3a Kpa),
 • Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 § 1 Kpa),
 • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),
 • Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
 • W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),
 • W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego  (art. 41 § 1 Kpa),
 • W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa). 
Awaria wodociagu

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 08.06.2021  w godzinach od 13 do 17, z powodu prowadzonych prac na sieci wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostanie objęta ulica Mickiewicza od nr 42

Za utrudnienia przepraszamy

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Dnia 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta za 2020 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok, informacji o stanie mienia Miasta.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Miasta Jordanowa na sfinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki przy ul. Gen. Maczka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki przy ul. 3 Maja.
 9. Informacja w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Suskiego części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasta Jordanów położonej w Jordanowie oznaczona jako działka nr 5970/2, znajdującej się w granicach ogrodzenia Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
 10. Informacja w sprawie ewentualnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Jordanów, położonej w Jordanowie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 3411/2.
 11. Sprawy bieżące.

 

Jordanów, 02.06.2021 r.

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Dnia 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020 r.
 3. Informacja na temat. programu obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2021/2022.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.
 7. Sprawy bieżące.

Jordanów, 01.06.2021 r.