ogłoszenia i komunikaty

Dnia 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00

 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XLI Sesja Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad sesji:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
   4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
   5. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta za 2022 rok.
   6. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie za 2022 r.
   7. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2022 rok.
   8. Sprawozdanie z realizacji działań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa za 2022 rok.
   9. Raport z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/349/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024.
      - Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym budżet obywatelski.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
   16. Wolne wnioski i informacje.
   17. Zamknięcie sesji.

Dnia 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08.00

 

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Informacja na temat realizacji przyłączy kanalizacyjnych oraz remontu wnętrza budynku Ujęcia Wody przy ul. Nad Skawą.
    3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/349/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024.
     - Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym budżet obywatelski.
    7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
    8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
    9. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
    10. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
    11. Sprawy bieżące.

Jordanów, 17.04.2023 r.

Rolniku!
Świadczymy bezpłatne doradztwo z zakresu wypełniania wniosków dotyczących płatności:

-  bezpośrednich
-  rolnośrodowiskowych
-  ekologicznych
wraz z ekoschematami

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kontakt do biur PZDR oraz harmonogramy dyżurów doradców w urzędach gmin znajdziesz na stronie www.modr.pl

MODR plakat2

 

Dnia 21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00,

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2022 rok.
    3. Sprawozdanie z realizacji działań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa za 2022 rok.
    4. Raport z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
    5. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023 r.
    6. Informacja na temat odbioru nieczystości stałych z gospodarstw domowych i od prowadzących działalność gospodarczą za okres 2022 roku.
    7. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
    8. Inne sprawy bieżące

Jordanów,  14.04.2023 r.

Dnia 19 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta  Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Prezentacja działalności Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” w Jordanowie oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta za 2022 r.
    3. Informacja na temat działalności Ludowego Klubu Sportowego „Jordan” oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    4. Informacja na temat działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delta” oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    5. Informacja na temat działalności Związku Podhalan oddział Jordanów oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    6. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie za 2022 r.
    7. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
    8. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  12.04.2023 r.