Jordanów, 05.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe AGP.271.2.3.2021

pn. Zaprojektowanie oraz wykonanie muralu ściennego, który zostanie zlokalizowany na obiekcie położonym na terenie Miasta Jordanowa.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

Zamawiający/ Zleceniodawca:
Miasto Jordanów
ul. Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP: 552-15-79-821

Odbiorca:
Urząd Miasta Jordanowa
ul. Rynek 1
Jordanów

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie muralu ściennego, który zostanie zlokalizowany na obiekcie położonym na terenie Miasta Jordanowa przy ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Zakres zamówienia składa się z 2 etapów:
  1. Etap 1: Przygotowanie  projektu muralu.
   Zamawiający nie określa zakresu tematycznego muralu, pozostawiając swobodę doboru tematyki projektantowi, niemniej jednak Jordanów jest miastem z bogata historią i tradycją, więc istotnym elementem projektowanego muralu o charakterze obligatoryjnym jest to, aby
   w projekcie znalazły się:
   - herby miasta (historyczny i  współczesny)  stanowiące  załącznik nr 2 do zapytania wraz ze wskazaniem roku założenia miasta 1564 r. oraz roku powstania muralu 2021 r.
   W roku 1564 Wawrzyniec Spytek Jordan otrzymał od króla
   Zygmunta Augusta przywilej na założenie miasta Jordanowa;
   - oraz nie mniej niż trzy motywy z poniżej zaproponowanych elementów
    tematyce inspirowanej historią miasta czyli: zabytkowe budynki na jednej z pierzei  miasta – stary Jordanów (załącznik nr 3), wojenny Jordanów (załącznik nr 4) – 1939 r., wjazd pociągu elektrycznego do Jordanowa (załącznik nr 5) – 1975 r., motyw OSP Jordanów rok założenia 1885 r.; motyw architekta dr. Jana Sas-Zubrzyckiego według projektów, którego w Jordanowie na początku XX wieku powstały trzy obiekty: Sąd Grodzki, Ratusz Miejski, Kościół Parafialny.
   Całość winna być  spójna z otoczeniem w jakim powstanie mural.
   Uwaga: Obiekt zlokalizowany jest w strefie konserwatorskiej. W tym zakresie wykonawca będzie musiał uzyskać w imieniu Zamawiającego zgodę na wykonanie muralu wydaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.
  2. Etap 2: Wykonanie muralu
   Oferta powinna zawierać kompleksowe koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem muralu, a w szczególności:
   -wynagrodzenia, za przygotowanie projektu/ów muralu;
   -honorarium za wykonanie (namalowanie) muralu;
   -zakup farb i akcesoriów;
   -zakup, wypożyczenia, wszelkich materiałów, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych do kompleksowego wykonania muralu, w tym najmu np. rusztowań, podnośnika lub innych urządzeń umożliwiających
   wykonanie muralu;
   -zapewnienia noclegów, ubezpieczeń na okres wykonawstwa muralu osobom wykonującym prace;
   -uzupełnienie ubytków muru, przygotowania podłoża pod mural w tym oczyszczenie tynków;
   -koszty niezbędnych uzgodnień umożliwiających wykonanie muralu.
   Mural musi zostać wykonany następującą techniką: wielkoformatowy obraz wykonany na bazie profesjonalnych farb fotokatalitycznych lub innych mających właściwości neutralizacji zanieczyszczeń, gwarantujących jego niezmienny wygląd, odpowiednie nasyceniekolorów, trwałośći odporność na wpływ czynników atmosferycznych, w szczególności działanie UV przez okres min. 48 miesięcy.
   Mural powinien być wykonany w technice realistycznej oraz utrzymany w spójnej kolorystyce.
   Wymiary ściany są następujące: przekrój prostokątny ze ściętym wierzchołkiem  o  wymiarach wysokość 12 m i szerokość 10 m. Powierzchnia przeznaczona pod mural ścienny wynosi ok. 110 m2. Fotografię obiektu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
   Uwaga: Wykonany mural powinien być zgodny z ostatecznie zaakceptowaną przez Zamawiającego wersją projektu.
   Projekt muralu nie może prezentować:
   a) treści lub elementów dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość;
   b)treści lub elementów, które zachęcają do aktów przemocy;c)treści lub elementów o charakterze nieobyczajnym;
   d)treści lub elementów nawołujących do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem.
   Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących zakresu zamówienia na organizowanych spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego.
   Zamawiający zaleca Oferentom dokonanie wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia celem prawidłowego sporządzenia wyceny.
 2. Warunki zlecenia:
  1. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.
  2. Dopuszcza się zmianę zakresu prac projektowych tylko w przypadku kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego.
  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
   i doświadczenie w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca lub podwykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował: co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu muralu. Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić w odniesieniu do każdej usługi: - zdjęcie z efektów realizacji usługi, - referencje. Wykaz usług należy udokumentować na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania ofertowego
  4. Projekt muralu nie może być plagiatem, musi być indywidualny, oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego.
  5. Oferent oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu muralu oraz, że nie narusza praw autorskich osób trzecich.
  6. Oferent ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
  7. Oferent zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe do projektu muralu zgłoszonego w ramach niniejszego Zapytania ofertowego na Zamawiającego z prawem do dalszego rozporządzania w wypadku zwycięstwa.
  8. Zgłoszenie projektu muralu jest bezpłatne.
  9. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego.
  10. Szczegółowe warunki zostały opisane w załączniku nr 8 – Projekt umowy.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Przedmiot zamówienia zrealizowany powinien zostać do dnia 31.10.2021 r.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone
   w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
  3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
  4. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty.
  5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.
  6. Oferta winna zawierać cenę netto oraz brutto za całość przedmiotu zamówienia.
 5. Miejsce i termin złożenia ofert:
  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1. Termin złożenia ofert: do dnia 13.07.2021 r. do godz. 11:00.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną bez rozstrzygnięcia.
 6. Kryteria wyboru oferty:
  Cena – 100 %
 7. Termin związania ofertą:
  Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
  z upływem terminu składania ofert.
 8. Pozostałe informacje:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. Do negocjacji warunków zamówienia;
  2. Do poprawy w ofercie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych;
  3. Do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem;
  4. Do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 9. Osobą wyznaczona do kontaktu jest: Piotr Pudo – Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej tel. 18 26 91 700, 18 26 91 727, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Ochrona danych osobowych
  Klauzula informacyjna dla uczestników zapytania ofertowego, dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/ UW (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L z 2016 r. nr 119, str. 1 z pózn. zm.)
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem  można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikom udziału w Konkursie, przeprowadzenia procedury konkursowej, oceny zgłoszonych projektów, wytypowania zwycięzcy konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w Konkursie. W przypadku Zwycięzcy Konkursu, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu wydania Nagrody, podjęcia kontaktu ze zwycięzcą konkursu i poinformowania go o przyznaniu nagrody,  zawarcia umowy dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko) zwycięzcy konkursu zostaną również opublikowane na oficjalnej stronie Organizatora - www.jordanow.pl oraz innych dostępnych dla Organizatora kanałach informacji
  3. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieć pracownicy Administratora, członkowie komisji dokonującej oceny zgłoszonych w konkursie wniosków, Burmistrz Miasta Jordanowa, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia Konkursu.
  5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
   1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz brakiem rozpatrzenia złożonego projektu 
  7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  8. Administrator – Miasto Jordanów wyznaczyło inspektora ochrony danych - Panią Magdalenę Waligóra, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Załączniki:

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski