Jordanów, 22.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe

 IRG.271.2.9.2021

pn. Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej związanej z budową skateparku
w Mieście Jordanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie finansowane w ramach Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych - gminy górskie

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

Zamawiający/ Zleceniodawca:

Miasto Jordanów

ul. Rynek 1

34-240 Jordanów

NIP: 552-15-79-821

Odbiorca:

Urząd Miasta Jordanowa

ul. Rynek 1

 • Jordanów
 • Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji techniczno – kosztorysowej związanej
z budową skateparku w Mieście Jordanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach zlecenia powinna zostać przygotowana koncepcja lokalizacji, wielkości oraz opcji materiałowej wykonania skateparku wraz z elementami wyposażenia, koncepcja placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej tj. alejki, oświetlenie, ławki, kosze, stojaki na rowery itp., która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do przygotowania właściwej dokumentacji technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących zakresu zamówienia na organizowanych spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego.

Lokalizacja inwestycji: działka ewid. nr. 3980/10 miejscowość: Jordanów.

Opracowanie dokumentacji technicznej powinno w szczególności zawierać:

- projekt architektoniczno  - budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;

- projekt wykonawczy;

- niezbędne projekty branżowe;

- kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWiORB

- nadzór autorski

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać ostateczną decyzje pozwolenia na budowę lub dokument umożliwiający realizację właściwych prac budowlanych.

W ramach zamówienia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo celem reprezentacji przy uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i dokumentów wymaganych prawem.

Zamawiający zaleca Wykonawcą dokonanie wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia celem prawidłowego sporządzenia wyceny.

 • Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zrealizowany powinien zostać do dnia 20.12.2021 r.

 • Warunki zlecenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca lub podwykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował: co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej skateparku. Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić w odniesieniu do każdej usługi - referencje. Wykaz usług należy udokumentować na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 • Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi być przygotowana w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone
  w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
 • Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 • Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty.
 • Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.
 • Oferta winna zawierać stawkę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
 • Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Termin złożenia ofert: do dnia 30.07.2021 r. do godz. 11:00.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną bez rozstrzygnięcia.
 • Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100 %

 • Termin związania ofertą:

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
z upływem terminu składania ofert.

 • Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 • Do negocjacji warunków zamówienia
 • Do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem
 • Do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 • Osobą wyznaczona do kontaktu jest: Piotr Pudo – Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej tel. 18 26 91 700, 18 26 91 727, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dla uczestników zapytania ofertowego, dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/ UW (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L z 2016 r. nr 119, str. 1 z pózn. zm.)

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem  można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikom udziału w zapytaniu, przeprowadzenia procedury, oceny ofert, wytypowania zwycięzcy zapytania.
W przypadku wyboru Wykonawcy, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu, podjęcia kontaktu,  zawarcia umowy. Dane osobowe Wykonawców zostaną również opublikowane na oficjalnej stronie Zamawiającego - www.jordanow.pl oraz innych dostępnych dla Zamawiającego kanałach informacji

3. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieć pracownicy Administratora, osoby oceniające ofertę, Burmistrz Miasta Jordanowa, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia Konkursu.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz brakiem rozpatrzenia złożonego projektu 

7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

8.Administrator – Miasto Jordanów wyznaczyło inspektora ochrony danych - Panią Magdalenę Waligóra, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Załączniki:

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski